Зэнэкъокъум хэлэжьагъ

Командэу «Астраханочкэр» зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ турнир къалэу Астрахань щыкIуагъ.

ШышъхьэIум и 24-м къыщегъэ­жьагъэу и 27-м нэс зэнэкъокъум ишIухьафтын фэбэнагъэх Суперлигэм щешIэрэ бзылъфыгъэ командих: «Астраханочкэр», «АГУ-Адыифыр», «Динамо-Синара», «Кубань», «Ставропольер» ыкIи «Черноморочкэр».

Республикэм икомандэ ешIэгъуи 5 иIагъ. АпэриплIыр шIуа­хьыгъ, «Кубань», «Астраханочка», «Черноморочка» ыкIи «Ди­на­мо-Синара» зыфаIохэрэр къыте­кIуагъэх. Ятфэнэрэ зэIукIэгъум «АГУ-Адыифым» текIоныгъэр къыщыдихыгъ, «Ставропольем» дыриIэгъэ ешIэгъур 31:30-у аухыгъ. Мыекъуапэ илIыкIохэр ятфэнэрэ хъугъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх «Астраханочкэм», «Кубань» ыкIи «Динамо-Синарэ».

Джащ фэдэу турнирым иешIэкIо анахь дэгъухэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъэх. Ахэм ащыщ хъугъэ «АГУ-Адыифым» хэт Ангелина Болоба.

ГандболымкIэ Урысыем ичемпионат иапэрэ тур къыдыхэлъытагъэу Iоныгъом и 6-м тикомандэ «Астраханочкэм» дешIэщт, зэIукIэгъур Мыекъуапэ щыкIощт.