ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыдихыгъ

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые спорт зэнэкъокъухэр Санкт-Петербург щыкIуагъэх. Адыгеим илIыкIоу илъэс 73-рэ зыныбжь Анатолий Чапуриныр турнирым хэлэжьагъ ыкIи теннис цIыкIумкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Ащ игъусагъ Во­логодскэ хэкум щыщ Владимир Клубовыр. Зэнэкъокъухэм къякIолIагъэхэм зэкIэми мы нэбгыритIур ана­хьыжъыгъэх, ау агукIэ ныбжьыкIэх.

Мы нэбгыритIум зэ­IукIэгъуи 4 яIагъ, зыр ашIуахьыгъ, адрэхэм текIоныгъэр къащыда­хыгъ. Урысыем ишъо­лъыр 12-мэ ялIыкIохэр зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьагъэх.