Финалныкъом ихьагъэхэр къэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэу финалныкъом ихьагъэхэр къэнэфагъэх.

Красногвадейскэ районыр къэзыгъэлъэгъорэ «Кавказыр» къуаджэу Мамхыгъэ щыкIогъэ зэIукIэгъум изэфэхьысыжь ежагъ. Мыщ щешIагъэх «Нартыр» ыкIи «АГУ-р». Къалэм ифутболистхэм пчъагъэр къызэIуахыгъ, ау къоджэдэсхэр ащ къезэгъыгъэхэп, бэ темышIэу пчъагъэр зэфэдиз ашIыгъ. ЗэIукIэгъум иохътэ шъхьаIэ 1:1-у аухыгъ, ау пенальтикIэ «Нартым» текIоныгъэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ финалныкъом щызэIукIэщтых «Урожаимрэ» «Кощ­хьаблэрэ».

Финалым ихьащтхэр Iоныгъом и 13-м къэнэфэщтых, ешIэгъухэр по­селкэу Тульскэмрэ псэупIэу Красно­гвардейскэмрэ ащыкIощтых.