НыбжьыкIэхэр щызэIукIагъэх

Адыгэ къэралыгъо университетым и Кавказ хьисап гупчэрэ Урысые институтэу Н. И. Вавиловым ыцIэ зыхьырэмрэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэ гъэмэфэ еджапIэр мы мафэхэм зэфашIыжьыгъ.

Сурэтыр: АКъУ.

Тхьамафэм къыкIоцI къэкIыхэрэм афэгъэхьыгъэ шIэныгъэхэр ныб­жьы­кIэхэм зэрагъэгъотыгъэх. Лъэпкъ проектэу «Наука и университеты» ыкIи фе­деральнэ программэу «Хлеба России» зыфиIо­рэм ар къыдыхэлъытагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым ибазэу «Горная легенда» зыфиIорэм апшъэрэ еджапIэм истудентхэр, иаспирантхэр, шIэныгъэмкIэ Урысые академием и Сыбыр къутамэ илIыкIохэр мыщ щы­зэрэугъоигъагъэх. Программэм къыдыхэлъытагъэу къэкIыхэрэм яфиномикэ елъытыгъэ практическэ ыкIи теоретическэ IофшIэнхэр афызэхаща­гъэх.

АКъУ-м чIыгулэжьыным­кIэ ыкIи биотехнологиемкIэ ихьисап лабораторие ипащэу Марат Алиевым лекцие гъэшIэгъонхэр афы­зэхищагъэх. Аужырэ шапхъэу щыIэхэр къызыфагъэфедэзэ фермерхэм яхьасэхэм пестицидхэр ащамыгъэфедэхэу уцыжъхэр лазеркIэ агъэкIодын зэралъэкIырэр къафиIо­тагъ. Хэгъэгу зэфэшъхьаф­хэм мыIэрысэр дронкIэ къызэ­ращашыпырэр, гиперспектрометрэр къызыфагъэфе­дэзэ лэжьыгъэм къэмылъэ­гъорэ бгъотагъэ иIэмэ, джащ фэдэу коцым иIухы­жьын къэсыгъэмэ зэра­гъэу­нэфыхэрэр аушэтыгъ.

ШIэныгъэмкIэ Урысые академием и Сыбыр къутамэ цитологиемкIэ ыкIи генетикэмкIэ и Институт инаучнэ IофышIэ шъхьаIэу Олеся Шоевам пивэ зыхашIыкIырэ ячмень лъэпкъ­хэм язэгъэшIэн сту­дентхэм къафиIотагъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, белокыр нахь макIэ зэ­рэпшIырэ закъор арэп пивэм идэгъугъэ зэлъытыгъэр, лэжьыгъэм хэлъ синтезыр зыхахьэкIэ ар егъэутхъо.

Гъэмэфэ еджапIэр тхьамафэм къыкIоцI кIуагъэ, ар мэфэкI шIыкIэм тетэу зэфашIыжьыгъ. Адыгэ къэ­ралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

— Хьисапыр зикIасэхэмрэ биологиер игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэхэмрэ егъэджэнхэр афызэхэтщэнхэу тыгу къэкIыгъ. Ащ ишIуагъэ къэкIуагъ, мы мэфэ заулэм ныбжьыкIэ­хэм яшIэныгъэхэм ахэзыгъэхъорэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхаща­гъэх. ГъэрекIо «Сириусым» щызэхащэгъэ конференцием тыщыIэу мы еджапIэр дгъэпсынэу тыгу къэкIыгъ. АщкIэ Урысые институтэу Н. И. Вавиловым ыцIэ зыхьырэм IофышIэу Елена Хлесткинам къыддыригъэштагъ ыкIи зэрифэшъуашэу зэхэт­щагъ, — къыIуагъ рек­торым.

ВИР-м и Федеральнэ ушэтыпIэ гупчэ ипащэ игуадзэу Алексей Заварзиным мыщ фэдэ еджапIэ зэрэзэхащагъэмкIэ пстэуми зэрафэразэр къыIуагъ. ЗиIахьышIу хэзылъхьэ­гъэхэ Адыгэ къэралыгъо университетым, пшъэдэ­кIыжьэу ыхьырэмкIэ гъу­нэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Феномика» зыфиIорэм, ВИР-м и Мые­къопэ станцие ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

— КъэкIыхэрэр нахь игъэкIотыгъэу зэжъугъэшIэнэу шъузэрэфаер тигуапэ. ТиIофшIэгъу программистхэр ыкIи ботаникхэр АКъУ-м истуденческэ грантхэм ахэфэнхэу тэгугъэ, ар къахьымэ, проектым изэфэхьысыжьхэр къэкIорэ илъэсым еджапIэм щыдгъэфедэ­жьынхэ тлъэкIыщт. Ушэтын IофшIэнхэм шъуахэлэжьэ­нэу ыкIи мы лъэныкъом нахь зежъугъэушъом­бгъунэу сэгугъэ, — къы­Iуагъ Алексей Завар­зиным.

УшэтынхэмкIэ департаментым ипащэу Елена Куква къызэриIуагъэмкIэ, къэкIорэ илъэсым зэхащэщт гъэмэфэ еджапIэм ипроект джырэ уахътэм егупшысэх.

— ЯтIонэрэ Iофтхьа­бзэм изэфэхьысыжьхэр тэшIых ыкIи ящэнэрэр щы­Iэнэу тэгугъэ. Мы лъэ­ныкъом узэрэдэлэжьэщтыр, ныбжьыкIэхэм нахь ашIогъэшIэгъоныщт лъэны­къохэр къыдгурыIуагъ — къыхигъэщыгъ ащ.

АКъУ-м ипресс-къулыкъу.