ИлъэсыкIэ еджэгъум фэхьазырых

Мэфэ заулэ къэнэжьыгъ гурыт еджапIэхэм япчъэхэр къызэIуа­хын­хэмкIэ. Илъэс еджэгъукIэм фэгъэхьыгъэ аужырэ гъэхьазырынхэр Адыгеим гъэсэныгъэмкIэ иучреждениехэм ащэкIох.

станицэу Дахъом гъэсэныгъэмкIэ игупч.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мыгъэ игъэ­кIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх Шэуджэн районым ит къутырхэу Тихоновым ыкIи Чернышовым ягурыт еджапIэхэм, Мыекъопэ районымкIэ, станицэу Дахъом гъэсэныгъэмкIэ игупчэу N 5-м, Мыекъуапэ игурыт еджапIэхэу N 20-м, N 23-м, N 3-м, лицееу N 8-м.

поселкэу Яблоновскэм игурыт еджапIэу N 5-р.

Федеральнэ ыкIи шъолъыр къэралыгъо программэхэр агъэ­цакIэхэзэ республикэм игурыт еджапIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIых. КIэлэцIыкIухэм ягъэсэныгъэ-пIуныгъэ, ясэнаущыгъэ ахэзыгъэхъощт шIыкIэ-амалы­шIухэр къызIэкIагъахьэх. Гущы­Iэм пае, Тэхъутэмыкъое районым гъэсэныгъэмкIэ игъэIоры­шIапIэ къызэриушыхьатырэмкIэ, 2023 — 2024-рэ илъэсыкIэ еджэгъум мыщ ит еджапIэхэм «Точка роста» зыфиIорэ гъэсэныгъэ гупчи 6 къащызэIуахыщт. Ахэм ащыщ Яблоновскэм дэт я 5-рэ гурыт еджапIэр. Инэм дэт гурыт еджапIэу N 2-м къэбарлъыгъэIэс технологиехэмкIэ IT-клуб илъэсыкIэ еджэгъум къыщызэIуахынэу агъэхьазы­рыгъ. Мыщ фэдэ апэрэ гупчэр Мыекъуапэ дэт, ятIонэрэр Инэм джы къыдэуцощт.

Красногвардейскэ гурыт еджапIэу N 11-р.

Ахэм гъэцэ­кIэжьынхэр ащыкIуагъэх, Iэмэ­псымэхэр къащэфыгъэх, псэуа­лъэхэр ачIагъэуцуагъэх.

Егъэджэн десэхэм анэмыкIэу кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ зыщагъэпытэн алъэкIыщт спортзалхэри агъэкIэжьых. ­Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» хэхьэрэ федеральнэ проектэу «Сабый пэпчъ игъэхъагъ» зыфиIорэм диштэу Хьалъэкъое гурыт еджапIэу Хъуадэ Адам ыцIэ зыхьырэм испортзал игъэ­цэкIэжьын ыкIэм фэкIуагъ. КIэ­лэеджакIохэм спорт десэхэм ауж зызщызэблахъун, зызща­гъэпскIын алъэкIыщт псэуалъэу спортзалым хэтхэр агъэцэ­кIэ­жьыгъэх. Ежь спортзалым иджэхашъо зэблахъугъ, аужырэ шэпхъакIэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Хьалъэкъое гурыт еджапIэм испортзал.

Зигугъу къэтшIыгъэ станицэу Дахъом дэт гъэсэныгъэм игупчэу N 5-м ипащэу Ольга Гамаюновам къызэрэтиIуагъэмкIэ, игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр шышъхьэIум и 25-м аухыгъэх. Федеральнэ, шъолъыр ыкIи муниципальнэ мылъку зэхэтэу сомэ миллион 57-рэ ащ пэ­Iуагъэхьагъ. Класс дэпкъхэр, псырыкIуапIэхэр, канализациер зэблахъугъэх, а щынэгъон­чъэным ишапхъэхэри къыда-лъы­тагъэх. Ащ нэмыкIэу сомэ мил­лиони 8-у къафатIупщы­гъэмкIэ гупчэм ищыкIэгъэ псэо­лъакIэхэр — тIысыпIэхэр, еджэ­пIэ Iанэхэр, тхылъеджапIэм пае Iэмэ-псымакIэхэр къызIэкIагъэ­хьагъэх, джащ фэдэу спортзалыри агъэцэкIэжьыгъ.

Мы мафэхэм псэолъэшIгъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рес­публикэм иеджапIэхэм аща­хьынхэу щыт. ЕджэпIэ щагухэр, классхэр агъэкъэбзэжьых, илъэсыкIэ еджэгъум ехъу­лIэу кIэлэеджакIохэм пчъэхэр къафызэIуахынхэм зыфагъэхьазыры.