Предпринимательствэм иIофыгъохэр

Предпринимательствэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон «Мой бизнес» зыфиIорэ Гупчэм щырекIокIыгъ. АР-м предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Гупчэ ар зэхи­щагъ. Зиунэе Iоф къызэIузыхы зышIоигъохэм яшIуагъэ арагъэкIынымкIэ, ащкIэ упчIэу къэуцухэрэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ амалхэу щыIэхэр зэхафыгъэх.

Iофтхьабзэм испикер шъхьа­Iэу, психолог цIэрыIоу Александра Чернавских уиIоф къызэIупхынымкIэ анахьэу унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъохэм къатегущыIагъ, гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын зэрэзэхэщэгъэн фаем къэзэрэугъоигъэхэр щигъэгъозагъэх. Нэужым мы Iофыгъохэр нахь куоу зэхафыгъэх.

ЛэжьапкIэм итын, IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр мыукъогъэнхэм афытегъэпсы­хьэгъэ хэбзэгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн епхыгъэ упчIэхэри къаIэтыгъэх.

Шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъур шIуагъэ къытэу рекIо­кIыгъ, ащ хэлэжьагъэхэр зэхэщакIохэм афэрэзагъэх.

Лъэпшъыкъо Фатим.

Сурэтыр: «Бизнес-среда 01-м» ихъарзынэщ.