Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет журналистхэм апае зэхищэгъэ зэнэкъокъоу «На земле предков. Между прошлым и будущим» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм къэнэфагъэх. Анахь IофшIэгъэ дэгъу зыгъэхьазырыгъэ журналистхэр агъэшIуагъэх.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр игуапэу журналистхэм къафэгушIуагъ. Iофэу ахэм агъэцакIэрэм хабзэмкIи обществэмкIи мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэунэфыкIыгъ. ЦIыфхэм игъом къэбар шъыпкъэр алъагъэIэсызэ, ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэхэфынкIэ, дунэееплъыкIэ тэрэз яIэ хъунымкIэ тапэкIи чанэу Iоф ашIэнэу, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу журналистхэм къафэлъэIуагъ.

— ЗичIыгужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэр зэкIэми типшъэрылъ. Ахэм афэгъэхьыгъэу журналистхэм бэ къагъэлъа­гъорэр, къатхырэр. Зэнэ­къокъум зэкIэмкIи IофшIэгъэ 18 къырахьылIагъ. ЗичIыгужъ къэзыгъэзэ­жьыгъэ тилъэпкъэгъухэм япчъагъэ, гухэкI нахь мышIэми, илъэс къэс нахь макIэ мэхъу. Арышъ, Адыгеим къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэр нахь игъэкIотыгъэу къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ ядгъэшIэн, ядгъэлъэгъун фае къэзыгъэзэжьыхэрэм яп­чъагъэ нахьыбэ хъуным пае. Ар зиамалыр шъоры, журналистхэр ары. Джыри тапэкIэ нахь чанэу зэнэкъокъум шъухэлэжьэ­нэу тэгугъэ, — къыIуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр.

Гъэзетхэм къащыхаутыгъэ­хэмкIэ «Тилъэпкъэгъух, тичIыпIэгъух, тлъы щыщых» зыфиIорэ тхыгъэмкIэ апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ «Адыгэ макъэм» ижурналисткэу КIарэ Фатимэ. Гъэзетэу «Майкопские новости» зыфиIорэм иIофышIэу Юлия Косенкэм ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, ящэнэрэ хъугъэ «Советскэ Адыгеим» иIофышIэу Катя Нужнаяр.

Телевизионнэ къэтынхэмкIэ апэрэ чIыпIэр зыфагъэшъошагъэр Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгея» зыфиIорэм ижурналисткэу ТIэшъу Светлан. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Къуижъ Аминэтрэ ГъукIэлI Сусанэрэ.

Лъэныкъоу «Радиокъэтыныр» зыфиIорэмкIэ Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеям» иIофышIэу Хьакъунэ Заремэ текIоныгъэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх Тыгъужъ Санятрэ Бэгъушъэ Фатимэрэ.