Адыгеим щызэIукIэщтых

Мыкъэралыгъо театрэхэу Урысыем щызэхэщагъэхэм яфестиваль Адыгеим непэ къыщызэIуахы. ШышъхьэIум и 27-м нэс ар кIощт. Москва, Краснодар, Анапэ, Чебоксары, Мексикэм къарыкIыщт театральнэ купхэр ащ хэлэжьэщтых.

Поселкэу Каменномостскэм (Хьаджыкъо) хьакIэхэр щызэ­рэугъоищтых. Театральнэ искусствэм непэ ипшъэрылъхэм, ащ мэхьанэу иIэм фэгъэ­хьыгъэ гупшысэхэмкIэ фестивалым хэлажьэхэрэр зэхъо­жьыщтых. Актер сэнэхьатымкIэ кIэлэегъэджэ IэпэIасэхэр ащ къырагъэблэгъагъэх, ахэм мастер-классхэр къатыщтых. Фестивалым къэгъэлъэгъонхэм къахэхыгъэ едзыгъо гъэ­шIэгъонхэр къыщашIыщтых.

Ешъоным ыкIи наркотикхэм апыщагъэ хъугъэ цIыфхэр щы­Iэ­ныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ теат­рэхэм яшIуагъэ къызэрагъэ­кIон алъэкIыщтым фестивалым хэхыгъэу щытегущыIэщтых. ЗипсауныгъэкIэ фыкъогъэ зэфэшъхьафхэр зиIэ сабыйхэм ыкIи ныбжь зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэ зэралъэкIыщтым игугъу ашIыщт, шIэныгъэу яIэхэмкIэ зэхъожьыщтых.
Фестивалым хэлэжьэщт те­атрэхэм ялIыкIохэм Iэнэ хъурае афызэхащэщт. Программэм къыдыхэлъытэгъэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм Адыгеим ичIыопс идэхагъэ хьа­кIэхэр нэIуасэ фашIыщтых, артистэу къекIуалIэхэрэм къэ­гъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр къашIыщтых.