Адыгабзэр зикIасэхэм апай

ШышъхьэIум и 22-м къыщегъэжьагъэу и 28-м нэс Адыгэ къэралыгъо университетым ибазэу «Горная легенда» зыфиIорэм адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу «Адыглэнд» зыфиIорэм Iоф щишIэщт.

Сурэтыр: ЗэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Я 9 — 11-рэ классхэм аще­джэрэ кIэлэеджэкIо 60 фэдиз ащ къыщызэрэугъоигъ. АдыгабзэмкIэ муниципальнэ ыкIи рес­публикэ олимпиадэхэм текIоныгъэр е хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къа­щыдэзыхыгъэхэр ары къырагъэб­лэгъагъэхэр. МэфэкI шIыкIэм тетэу ар къызэIуахыгъ.

Программэу «Патриот 2030» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу проектэу «Адыглэнд» зыфиIорэр зэхащэ. Адыгэ къэралыгъо университетым культурэ ыкIи гуманитар шIэныгъэхэмкIэ и Институт ары гъэмэфэ еджапIэм икIэщакIор.

Сурэтыр: ЗэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Тхьамафэм къыкIоцI бзэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр еджапIэм щызэхащэщтых. Адыгабзэр нахь арагъэшIэныр, ащ имэхьанэ къэIэтыгъэныр, адыгэ культурэм игъэ­кIотыгъэу нэIуасэ фашIынхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьырэр.

КIэлэеджакIохэм апае культурэ-гъэсэныгъэ программэ гъэшIэгъон зэхагъэуцуагъ. Лекциехэр, мастер-классхэр, квестхэр ыкIи творческэ зэIукIэгъу­хэр афызэхащэщтых. Адыгеим итарихъ, къэшъон искусствэм, адыгэ генеалогием ыкIи тишъо­лъыр итопонимикэ афэгъэхьыгъэ шIэныгъэхэр арагъэгъотыщтых. Адыгэхэм язекIокIэ-шIыкIэхэм, орнаментхэм нахь игъэкIоты­гъэу нэIуасэ афэхъущтых. Фильмэ зэфэшъхьафхэр къафагъэлъэгъо­щтых, зэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьхэм, искусствэм иIофышIэхэм, журналистхэм, нэмыкIхэм зэIу­кIэгъухэр адыряIэщтых. Теат­ральнэ ыкIи литературнэ мастер-классхэр, лъэпкъ ыкIи спорт джэгукIэ зэфэшъхьафхэр афызэхащэщтых. Адыгэ шхынхэм яшIын, дышъэидэм, бисерым хэшIыкIыгъэным ыкIи нэмыкIхэм пшъэшъэжъыехэр афагъэсэщтых, кIалэхэми яIэпэIэсэныгъэ хагъэ­хъощт.

КIэлэеджакIохэм адыгэ хабзэр зэрэзэрагъэшIэщтым дакIоу къэ­шъощтых, орэдхэр къаIощтых. КIэлэцIыкIухэр нэIуасэ зэфэхъу­щтых, адыгэ джэгу афызэха­щэщт.

Адыгэ къэралыгъо университетым адыгабзэм фэгъэхьыгъэ егъэджэн ыкIи егъэджэн-методическэ IофшIэн ин щызэшIуахы. Апшъэрэ еджапIэм икIэлэегъа­джэхэр ягъусэхэу адыгэ культурэр, Адыгеим итарихъ къизыIотыкIырэ тхылъхэр къыда­гъэкIых.

АКъУ-м адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет игу­къэкIыкIэ 2019-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу «Адыгэ диктант» республикэм щатхы. ГъэрекIо апэрэу Жэнэ Къырымызэ илитературнэ произведениехэм афэгъэхьыгъэ дунэе зэнэкъокъу зэхащагъ, хэгъэгуи 5-мэ ыкIи Урысыем ишъолъыр 35-м ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу.