Тонн мин 434,1-рэ къаугъоижьыгъ

Адыгеим ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэу халъхьэгъагъэр Iуахыжьыгъ.

ПстэумкIи бжыхьэсэ гектар 109801-м ехъу республикэм иIагъ. Ащ щыщэу гектар 90300-р коцым рагъэубытыгъагъ, хьэр гектар 9153,6-рэ хъущтыгъ, 10207-м чылапхъэ ашIыщт рап­сыр атырапхъэгъагъ.

АР-м мэкъумэщ хъызмэтымкIэ и Министерствэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, коц ыкIи хьэ тонн мин 434,1-рэ, рапсэу тонн мин 23,6-рэ чIыгулэжьхэм къау­гъоижьыгъ. Ыпэрэ илъэсхэм арагъапшэзэ, мыгъэ зэрэнахь макIэр къыхагъэщыгъ.

Гъатхэр, етIанэ апэрэ гъэмэфэ мазэр оелагъэх. Ащ лэжьыгъэу къырахыщтымкIэ иягъэ къэкIуагъ. Министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, коц гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 43,5-рэ къикIыгъ, хьэм центнер 44,3-рэ, рапсым 23,5-рэ къырахыгъ.

Муниципальнэ образованиехэр зэбгъапшэхэмэ, коцыр анахьыбэу къэзыугъоижьыгъэр, тонн мини 107-м ехъу, Джэджэ районым ичIыгулэжьхэр ары. Зы гектарым къырахыгъэмкIэ Шэуджэн районыр апэ ит. Ащ бжыхьэсэ коцэу Iуахыжьыгъэм изы гектар, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 47-рэ къытыгъ.

Хьэри Джэджэ районым анахьыбэу къыщаугъоижьыгъ, министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, тонн мин 11-м ехъу. Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэр ары анахьыбэу, центнер 48,1-рэ, хьэ гектарым къизыхыгъэр.

Джэджэ районым ичIыгулэжьхэм рапсымкIи пэрытныгъэр аIыгъ, рекорд агъэуцугъ пIоми хъущт. Тонн мин 12,7-рэ ахэм пстэумкIи къаугъоижьыгъ. Ау гектарым анахьыбэу, центнер 35,9-рэ, къызщырахыгъэр Тэхъу­тэмыкъое районыр ары.

Мафэ къэс комбайнэ 50 — 90-рэ хьасэхэм ахэхьагъ, гъэстыныпхъэ-щыфэ материалхэм хъызмэтшIапIэхэр ащыкIагъэхэп.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтыр: Iэшъынэ Аслъан.