«Кавказым» пэрытныгъэр ыIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум къыды­хэлъытэгъэ ешIэгъухэр мы мафэхэм щыIагъэх.

Ахэм язэфэхьысыжьхэмкIэ апэрэ чIыпIэм уцугъ Красногвардейскэ районым икомандэ. Мыекъуапэрэ Кощхьаблэрэ ащыкIонэу щытыгъэ зэIукIэгъухэр щыIагъэхэп, сыда пIомэ командэхэу «Нарт» ыкIи «Адыгэкъал» зыфиIохэрэр ешIэгъухэм къякIолIагъэхэп. Шапхъэхэм адиштэу бысымхэм 3:0-у текIоныгъэр афагъэшъошагъ.

Анахь мэхьанэшхо зиIэ ешIэгъур псэупIэу Красногвардейскэм щыкIуагъ. Мыщ щызэIукIагъэх «Кавказыр» ыкIи «АГУ-р». Коман­дитIуми ыпэкIэ очко чIанагъэу щытыгъэп. Мызыгъэгум Красногвардейскэ ифутболистхэр нахь лъэшыгъэх, 4:1-у текIоныгъэр къыдахыгъ. Мыекъопэ районым икоман­дэу «Урожай» зыфиIорэр «Кавказым» лъы­Iэсын ылъэкIыщт, ащ ешIэгъу пчъагъэу иIа­гъэр зыкIэ нахь макI. БлэкIыгъэ турым Мыекъопэ районым ифутболистхэр «Тэхъу­тэмыкъуаем» дешIагъэх ыкIи 7:2-у текIо­ныгъэр къыдахыгъ. «Чэчэнаир» Джэджэ районыр къэзыгъэлъэгъорэ «Сириусым» IукIагъ ыкIи 3:2-у текIуагъ.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи рагъэкъугъэ очко пчъагъэр:

1. «Кавказ» — 12, 2. «Урожай» — 9, 3. «АГУ» — 9, 4. «Кощхьабл» — 9, 5. «Адыгэкъал» — 6, 6. «Чэчэнай» — 6, 7. «Тэхъутэмыкъуай» — 6, 8. «Сириус» — 3, 9. «Мыекъуапэ» — 3, 10. «Нарт» — 0.