Апэрэ классым кIохэрэм шIухьафтынхэр аратыщтых

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зыфэ­хъугъэ Iофтхьабзэу «Апэрэ классым кIощтым пае шIухьафтыныр» зыфиIорэр, хабзэ зэрэхъугъэу, илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу зэхащэ. Iофтхьабзэм тегъэпсыхьагъэу апэрэу еджапIэм кIощт кIэлэцIыкIу пстэуми къызфагъэ-федэн алъэкIыщт Iэмэ-псымэхэр аIэкIагъэхьащтых.

Сурэтыр: М. Гордышов.

2023-рэ илъэсым ащ фэдэ шIухьафтын 7000 фэдиз агъэ­хьазырыгъ. Нэбгырэ пэпчъ шIухьафтын IэкIэхьащт. ШIэныгъэм и Мафэ апэрэ классым кIощтхэм еджэным фытегъэпсыхьэгъэ Iалъмэкъэу аратыщтым тетрадьхэр, альбомхэр, къэлэм ыкIи ручкэ шъо зэфэшъхьафхэр зиIэхэр, пластилиныр адэлъыщтых, джащ фэдэу нэфынэр къэзытырэ ныбалъэхэр ягъусэщтых. КIэлэцIыкIухэм яшIэныгъэрэ ятворчествэрэ нахь зиушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ пкъыгъо 20-м ехъу аIэкIэхьащт.

Сурэтыр: М. Гордышов.

Ащ нэмыкIэу апэрэ классым кIощт кIэлэцIыкIу пэпчъ дневник ратыщт. Урысыем, хэгъэгум икъэралыгъо тамыгъэхэм афэ­- гъэ­хьыгъэ къэбархэр ащ дагъотэщтых. Зэреджэщтхэ тхылъэу «Си

Сурэтыр: М. Гордышов.

Адыгей» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм фэгъэхьыгъэ къэ­бархэр кIэлэцIыкIухэм къыдахынхэ алъэкIыщт, лъэпкъ нэшанэ иIэу ар гъэпсыгъэ. Джащ фэдэу лъэпкъ шъуашэм, орнаментым ыкIи республикэм икъэралыгъо тамыгъэхэм ясурэтхэр ащ дэтых.

Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ муниципальнэ образованиехэм а шIухьафтынхэр атегощэгъэнхэм ыуж ит.

Сурэтыр: М. Гордышов.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы Iоф­тхьабзэм кIэлэцIыкIухэм гушIуагъо къызэрафихьыщтым имыза­къоу илъэсыкIэ еджэгъум сабыйхэр фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ унагъо­хэми IэпыIэгъу аритыщт.

«Апэрэ классым кIорэ пстэуми сафэлъаIо дэгъоу еджэнхэу ыкIи тишIухьафтынхэр агу рихьынхэу сэгугъэ. ШIэныгъэм идунай ашIогъэшIэгъонэу ахэм нэIуасэ зызэрэфашIыщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу