Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

ШышъхьэIум и 17-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс УФ-м и Къэралыгъо быракъ фэгъэхьыгъэ фестивалэу «ХэдыкIыгъэ Урысыер» зыфиIорэр Чуваш Республикэм икъалэу Чебоксары щыкIуагъ.

Сурэтыр: З. Юсып.

Урысыем ишъолъыр 68-мэ къарыкIыгъэ купхэр фестивалым хэлэжьагъэх. Къэралыгъом ишъо­лъырхэм зэкIэми ячIытххэр хэ­дыкIыгъэхэу ащ къырахьылIа­гъэх. МэфэкI программэм хэ­хьагъэх творческэ пчыхьэзэхахьэхэр, IэпэIасэхэм яIэшIэгъэ гъэшIэгъон­хэм якъэгъэлъэгъон ыкIи ящэн.

ЧIыпIэ зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ лIыкIохэм зыфэIазэ­хэр къагъэлъэгъуагъ. МэфэкIым къекIолIагъэхэр IэпэIасэхэм яплъыгъэхэ къодыеп, ежьхэри Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Сурэтыр: З. Юсып.

Адыгеим илIыкIохэм Адыгэ Республикэм ишъолъыр апэрэ хэдыкIыгъэ чIытхым къэгъэлъэ­гъоным ращэлIагъ. ЧIытхым игъэхьазырын хэлэжьагъэх дышъэидэнымкIэ тиIэпэIасэхэу Сетэ Сафиет, Гумэ Ларисэ, Джарымэкъо Зурет, Битэ Азэ, Мыгу Рузанэ, езыгъэжьэгъэкIэ IэпэIасэу Гумэ Русет. Адыгеим ичIытх къэтэбэ уцышъо чIыпцIэм хэдыкIыгъ, дышъэ ыкIи тыжьын IуданэхэмкIэ ижъырэ зэманым ипкъыгъо хьалэмэтхэу исп унэр, нарт тхыдэжъхэм бэрэ къахэ­фэрэ мыIэрысэхэр, чIыгу гъэ­бэжъум инэпэеплъхэр теолъагъох. Мы пкъыгъохэм тиадыгэ чIыгу ибаиныгъэ къаушыхьаты. Кавказым зэрыщыхабзэу быракъым итеплъэ бэ къыIуатэрэр ыкIи бэмэ уарегъэгупшысэ. ТиIэпэIасэмэ яIэшIагъэхэм къэ­гъэлъэгъоным чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытыгъ, зэкIэми агу ри­хьыгъ.

Шэуджэн районым икIыгъэ лъэпкъ купэу «Джэныкъор» къэгъэлъэгъоным хэлэжьагъ. Ижъырэ адыгэ пщыналъэм иорэдхэу «Нарт Шэбатныкъо», «Къэбэртаемэ ячэщ теу», «Мэз­гуащэ иорэд» зыфиIохэрэр къыщаIуагъэх. Лъэпкъ шъуашэ­хэмкIэ дизайнер IэпэIасэу Бо­джэкъо Беллэ орэдыIо купым шъуашэхэр фидыгъ.

«Фестивалым тызэрыхэлэжьагъэр къэзыушыхьатырэ диплом тикуп къыратыгъ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм тиорэдыжъхэр зэхядгъэхыгъ, къекIолIагъэхэм ахэр лъэшэу ашIогъэшIэгъоныгъ. Адыгэ шъуашэм фэгъэхьыгъэ упчIабэ къытатыгъ, тхыпхъэхэм къарыкIхэрэр къафэтIотагъ. ШыкIэпщынэм ымакъэкIэ тикультурэ ибаиныгъэ, тишэн- хэбзэ дахэхэр агурыдгъэIуагъ. Тикультурэ итарихъ фэгъэхьыгъэ мастер-класс зэхэтщагъ. А къэгъэлъэгъон кIэ­­кIым «Аб­дзахэмэ яорэд» ыкIи «Нарт Саусэрыкъо иорэд» зыфи­Iохэрэр» къащытIуагъэх, — къы­Iуагъ купэу «Джэныкъом» ипащэу Юсып Заур.

Мыщ фэдэ фестивальхэм лъэпкъхэр зэфащэх, цIыфхэр зэрэшIэнхэмкIэ, зэпхыныгъэ яIэнымкIэ амалышIух.

Лъэпшъыкъо Фатим.