Расул Гамзатовым фэгъэхьыгъэу

Дагъыстан илъэпкъ усакIоу Расул Гамзатовыр къызыхъугъэ мафэм ехъулIэу поэтическэ марафон Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым зэхищэщт, усакIом итворчествэ студентхэр нэIуасэ ащ щыфашIыщтых.

«Расул Гамзатовыр — публицист, усакIо, прозаик, зэдзэкIакIу — зитворчествэ, зиакъыл къыхьыгъэ произведениехэм ныбжьыкIэхэр ащыгъэгъозэгъэнхэр мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъу. Iоныгъо мазэм МКъТУ-м апэрэ курсым чIэхьагъэмэ ямэфэкI хегъэунэфыкIы. Ащ къыдыхэлъытагъэу Расул Гамзатовым итворчествэ фэгъэхьыгъэ поэтическэ марафоныр зэхащэщт», — къыщаIуагъ апшъэрэ еджапIэм.

УсакIор къызыхъугъэ мафэм — Iоныгъом и 8-р ары марафоныр зырагъэкIокIыщтыр. Ащ студентхэмрэ кIэлэ­егъаджэхэмрэ язакъоп хэлэжьэщтхэр, мэфэкI зэхахьэм къэлэдэсхэри кIэлэеджакIохэри къырагъэблэгъэщтых.

Университетым къызэрэщаIуагъэмкIэ, Расул Гамзатовым фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ апэрэп мыщ зэрэщызэхащэрэр. Илъэсым икъихьагъум, сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ лекциеу «Тэ тыщыI лъэуж къэдгъэ­нэнэу…» зыфиIорэр МКъТУ-м щырагъэкIокIыгъ.

Ащ фэшъхьафэу апшъэрэ еджапIэм тхылъ къэгъэлъэгъонитIу зэхищагъ. Апэрэр мэзэе мазэм щыIагъ, ятIонэрэу «Сэ сынасыпышIу!» зыфиIорэр джырэ уахътэм къызэIуахы, Гамзатовым ищыIэкIэ-псэукIагъэ, итворческэ гъэхъагъэхэм ар къатегущыIэ.

МКъТУ-м ипресс-къулыкъу