Къулыкъур чанэу ехьы

Кощхьэблэ районым щыщ дзэкIолI-контрактникэу цIэ тедзэу «КрутойкIэ» заджэхэрэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием идзэкIолIэу мы уахътэм ущытыным мэхьанэшхо иIэу елъытэ.

Сурэтыр: ЗэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

ДзэкIолI лIыхъужъыр къуаджэу Фэдз щыщ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, дзэ къулыкъум ищыIэныгъэ рипхыным ныбжьи егупшысагъэп. Гурыт еджапIэм джыри щеджэзэ иныбджэгъу кIэлэцIыкIухэм афэдэу спортыр икIасэу секциехэм кIощтыгъ, чанэу зэнэкъокъухэм ахэлажьэщтыгъ, гъэхъагъэхэр ышIыщтыгъэх. ЕджапIэр къызеухым, дзэм къулыкъур щихьынэу кIуагъэ.

— А лъэхъаным сыгу пкIыхьапIэкIи къэкIыщтыгъэп дзэм сищыIэныгъэ еспхынэу, — еIо дзэкIолI ныбжьыкIэм.

2019-рэ илъэсым къулыкъум кIуи, мазэ тешIагъэу къыгурыIуагъ дзэ къулыкъушIэ хъунэу зэрэфаер.

ТичIыпIэгъу лIыхъужъэу «КрутойкIэ» заджэхэрэм мамырныгъэр къыухъумэзэ, Нагорнэ Карабах щыкIогъэ дзэ операцием хэлэжьагъ, нэужым Армением къулыкъур щихьыгъ.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер къызежьагъэм къыщыуб­лагъэу Украинэм къулыкъур щехьы.

— Дзэ къулыкъум сызэрэщыIагъэр къысшъхьэпагъ, сызыхэ­хьагъэм хэшIыкI фысимыIэу щытэп. Хэти мамыр щыIакIэ иIэ шIоигъу, ар гъэпытэгъэным сыфэбэнэнэу ары гуфакIоу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием сызкIэкIуагъэр, — къыIуагъ къулыкъушIэм.

Хэгъэгур къыухъумэныр, мамыр цIыф­хэр къыгъэгъунэнхэр ипшъэрылъ шъхьа­Iэу къулыкъур чанэу ехьы дзэкIолI ныбжьыкIэм.

— Сыд фэдэрэ лъэхъани УIэшыгъэ КIуачIэхэм къулыкъур ащыхьыгъэныр агъэлъапIэ. Ар хъулъфыгъэ пэпчъ ипшъэры­лъэу сэлъытэ. Iофхэм язытет зэрэмыпсынкIэр, пшъэдэкIыжь ин зэрэсиIэр къызгурыIозэ а лъэбэ­къур сшIынэу тесыу­бытагъ. Дзэ-патриотическэ пIуныгъэу къысхалъхьагъэр ащ ылъапсэу сэлъытэ, — еIо ащ.

Мы илъэсым икъихьагъухэм адэжь дзэкIолI ныбжьыкIэр къауIи, шъобжхэр телъэу мэзитIурэ госпиталым чIэлъыгъ. Ипсауныгъэ зыпкъ зеуцожьым, иныбджэгъу дзэкIолIхэм адэжь ыгъэзэжьыгъэу къулыкъур лъегъэкIуатэ.

— Подразделением хэтхэмкIэ дэгъоу тызэгурэIо, ныбджэгъу шъыпкъэ тызэфэхъугъ, — еIо ащ.

Госпиталым чIэлъызэ къулыкъур зыдихьыгъэ кIалэхэм ягупшысэщтыгъ ыкIи ахэм адэжь зэригъэзэжьыщтым ицыхьэ телъыгъ.

ЛIыхъужъ ныбжьыкIэм къызэриIорэмкIэ, уипсауныгъэ къехьымэ, къулыкъум укIон ыкIи Хэгъэгур къэуухъумэн фае.

Мы уахътэми уIагъэхэр тещагъэхэу дзэкIолIым госпиталым къыщеIэзэх. Янэ-ятэхэр, ыш ыкIи ышыпхъу къызэре­жэхэрэр къыгурыIозэ, ыгу ыгъэкIодырэп.

Уихэгъэгу къулыкъур фэпхьыныр, къэу­ухъумэныр ыкIи шIу плъэгъуныр хэткIи пшъэрылъ лъапIэу щыт. Дзэ къулы­къушIэхэр тилъэхъан илIыхъужъых, ахэр мамырныгъэмрэ щынэгъончъагъэм­рэ яухъумакIох.

ТичIыпIэгъухэм ацIэкIэ мамырныгъэм фэбэнэрэ дзэкIолIхэм тафэлъаIо псау­хэу, узынчъэхэу яунагъохэм къагъэзэжьынхэу, мамыр щыIакIэр къытфаухъумэнэу.

КIАРЭ Фатим.