Комиссием изэхэсыгъо щырахъухьагъэхэр

Терроризмэм пэшIуекIорэ Комиссием изэхэсыгъо непэ Адыгеим и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу, терроризмэм пэшIуекIорэ Комиссием и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу зэхэсыгъор зэрищагъ Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу, Оперативнэ штабым иIэшъхьэтетэу Михаил Кемеровым.

Сурэытыр: А. Гусев

Iофыгъоу зытегущыIэщтхэр зэпхыгъагъэхэр мэкъэтын зыкIыр зыщыкIощт мафэмрэ шIэныгъэхэм я Мафэрэ. Ащ елъытыгъэу цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ общественнэ-политикэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэмкIэ, социальнэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ зэшIохыгъэн фаехэр ары анаIэ зытетыгъэхэр.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: 2023-рэ илъэсым Iоныгъом и 10-м, мэкъэтын зыкIыр зыщыкIощт мафэм, Адыгеим хэдзынищ щыкIощт — муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ятфэнэрэ зэIугъэкIэгъумкIэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатхэр хэдзыгъэнхэр; муниципальнэ образованиеу «Каменномостскэ къоджэ псэупIэр» зыфиIорэм ятфэнэрэ зэIугъэкIэгъумкIэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатхэр хэдзыгъэнхэр; муниципальнэ образова­ниеу «Мыекъопэ районым» зы мандат зиIэ ихэдзыпIэ коеу N 1-м инароднэ депутатхэм я Совет идепутат ихэдзын тедзэ­хэр.
Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, хэдзынхэмкIэ чIыпIэ комиссиехэм яIофшIэн шышъхьэIум и 25 — 30-м рагъэ­жьэщт. Мэкъэтыныр Iоныгъом и 8-м къыщыублагъэу и 10-м нэс кIощт. Мэкъэтыныр зыщыкIощт унэхэр зэкIэ видеотехыным иамалхэмкIэ зэтегъэпсы­хьэгъэщтых. ХэдзынхэмкIэ бюл­летеньхэр къызщаратыхэрэ мафэм къыщыублагъэу ренэу анаIэ атырагъэтын, къаухъумэн­хэ фае.

Мэкъэтыныр зыщыкIощт ма­фэм хэдзынхэм япхыгъэу агъэ­федэщт псэуалъэхэр зэкIэ тер­роризмэм щыухъумэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъэу къаIотагъ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэм. Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Лъэустэнджэл Махьмудэ къызэриIуагъэмкIэ, бюллетеньхэр къызщащэхэрэ лъэхъа­ным къыщыублагъэу къаухъумэщтых, ащ ыпэкIэ мэкъэтыныр зыщыкIощт чIыпIэхэр зэкIэ ауплъэкIущтых. Хэдзынхэр зыщыкIощтхэ мафэхэм «металлодетекторкIэ» заджэхэрэр агъэфедэщтых.

ШIэныгъэм и Мафэ щынэ­гъончъэу зэхэщэгъэным ыкIи Адыгеим ит псэуалъэхэу гъэсэныгъэм фытегъэпсыхьагъэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, еджэпIи 133-рэ ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 130-рэ видеолъыплъэным исистемэхэмкIэ ыкIи макъэ къэзыгъэIущт кнопкэхэмкIэ зэтырагъэпсыхьагъэх. Республикэм иорганизациехэу гъэсэныгъэм епхыгъэу щытхэм анаIэ атезгъэтыщтхэм, пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэм яспискэхэр зэхагъэуцуагъэх, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, ава­рийнэ къулыкъухэм макъэ зэрарагъэIущт шIыкIэм, ищыкIа­гъэу хъумэ цIыфхэр зэрагъэкощыщтхэм ясхемэ зэхагъэуцуагъ.

Гъэсэныгъэм ыкIи ныбжьыкIэхэм алъэныкъокIэ террориз­мэ нэшанэ зиIэ мыхъо-мышIагъэхэр зэрамыхьанхэм пае Iоф­тхьэбзэ тедзэхэм яштэн хэушъхьафыкIыгъэу тегущыIа­гъэх. НыбжьыкIэ IофхэмкIэ АР-м и Комитет итхьаматэу Максим Галушкиным къызэриIуагъэмкIэ, анахьэу ныбжьыкIэхэм зэхэхьэ игъэкIотыгъэхэр зыщяIэхэрэ лъэхъаным экстремизмэм епхыгъэ Iофыгъохэм икъоу анаIэ атырагъэтыным мэхьанэшхо иI. МыщкIэ щысэу къэпхьын плъэ­кIыщт сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм язэхахьэу респуб­ликэм и ЛIышъхьэ кIэщакIо зыфэхъоу илъэс къэс зэхащэрэм хэлэжьэрэ ныбжьыкIэхэм япчъа­гъэ нахьыбэ зэрэхъурэр.

ЗэIукIэм икIэуххэмкIэ унэшъо заулэ аштагъ. Хэбзэукъоныгъэ­хэр щымыIэнхэм пае ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьанхэу, терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ, Комиссием иунашъохэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ IофшIэкIо куп АР-м и Комиссие дэжь щызэхэщэгъэнэу. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм ит псэуалъэ­хэр ыкIи зэпхыныгъэм илиниехэр терроризмэм къыздихьын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм ащыухъумэгъэнхэмкIэ куп гъэ­нэфагъэ зэхащэн мурад яI.

Михаил Кемеровым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм анаIэ зытыраригъэдзагъэр республикэм ихэбзэ къулыкъу пстэуми аIэ зэкIэдзагъэу терроризмэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр шIуагъэ къатэу пхыращынхэр ары. ПIэлъэ гъэнэфагъэхэри унашъохэм ягъэцэкIэнкIэ пшъэдэкIыжь зы­хьыщтхэри агъэнэфагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ренэу ахэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэм пхъашэу лъэплъэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу