Киномрэ театрэмрэ зэзыпхырэ сэнэхьат

АР-м и Театральнэ объединение иартистхэу Жъудэ Аскэрбыйрэ Хьакъуй Андзауррэ сериалэу «Бим 3» зыфиIорэм итехын хэлажьэх.

Урысые детектив телесериалэу «Бим» зыфиIорэм иящэ­нэрэ чэзыу тырахы. Капитанэу Марк Климовым ыкIи ащ ыгъэныбджэгъурэ хьэу Бим зэхафырэ бзэджэшIагъэхэм ар афэгъэ­хьыгъ.
Мызыгъэгум хъугъэ-шIагъэхэр зыщыхъухэрэр ЦIэмэз (Новороссийск). Фильмым ирежиссерыр Павел Дроздовыр ары.
Объединением иартистхэр зыгъэпсэфыгъо зыщыIукIыгъэхэ уахътэм тефэу кинопроектыкIэм зэрэхэлажьэхэрэм фэгъэхьы­гъэу Жъудэ Аскэрбыйрэ Хьакъуй Андзауррэ гущыIэгъу тафэхъугъ. ХэгъэунэфыкIыгъэн фае кинофильмэ зэфэшъхьафхэм ятехын тиартистхэр мызэу, мытIоу ахэ­лэжьэнхэу зэрэхъугъэр, эпизодхэм къащаратырэ рольхэм ахэр къахэлыдыкIэу закъыщагъэлъагъо. Джащ фэдэу гущыIэгъу тызфэхъугъэхэр «Морские дьяволы», «Под прикрытием», «Груп­па ZЕТА» ыкIи нэмыкI фильмхэм ахэлэжьэнхэу хъугъэ. Театрэм иактерхэр кином зыщытырахыным зэрехъулIэхэрэм, тIури зэбгъапшэмэ, нахь къыхахырэмкIэ, нахь гухахъо зыхагъуатэрэмкIэ сяупчIыгъ.
Хьакъуй А.: «Сэ «Бим» иятIо­нэрэ чэзыу сыхэлэжьэнэуи хъу­гъэ. СатыушI горэм ироль къыщысшIыгъагъ. Мызыгъэгум къэсшIырэр казином идиректор. ЗэкIэ дэгъоу зэхэщагъэ. Ащ фэдэ проектхэм уахэлэжьэныр гъэшIэ­гъоны. Рольхэм якъэшIын тэркIэ зыпари къин хэлъэп. Шышъхьэ­Iум и 7-м къыщыублагъэу Iоныгъом и 30-м нэс техынхэм та­хэ­лэжьэщт. Ренэу ащ тыщыIэрэп, тызхэлэжьэщт эпизодхэр тырахынхэ зыхъукIэ къытэджэх, ащ лъыпытэу ЦIэмэз тэкIо. Мыщ фэдэу кином зыщытетхынэу къызэрэтаджэхэрэм, урысые сериалхэм, фильмхэм тазэрахэ­лажьэрэм шIуагъэ къехьы. Артистым, амал щыIэмэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зиушэтын, зыкъыгъэлъэгъон фае».
Жъудэ А.: «Тиартистхэм ащыщ зы нэбгырэ къызеджэхэкIэ, зэрашIодэгъухэм щэхъу хэмы­лъэу, нэбгырэ пчъагъэхэм етIани къалъэIабэх. Ащ тегъэгушIо! Дайвинг клуб зиIэ сатыушIым ироль къэсэшIы. СшIогъэшIэгъон хъугъэ нэмыIэкIэ, уахътэ сыфифэмэ, дайвингыр сыуплъэкIу сшIоигъоу сыкъэхъугъ, — Аскэрбый мэщхы, — ау зэкIэмэ анахьэу къыхэзгъэщынэу сыфай Кавказ щытырахы зыхъукIэ, фильмыр зэо-банэм фэгъэхьыгъэу нахьыпэм зэрэщытыгъэм джы зэрэфэмыдэжьыр. А уахътэри блэкIыгъ. Джы щыIэныгъэм къыхэхыгъэх  фильмхэр, сериалхэр зыфэгъэхьыгъэхэр, мафэ къэс тызэуалIэрэ гор. Театрэм иартист кином хэбгъэлэжьэныр IэшIэх. Ахэр артист хъугъахэх. Ежь сериалыр тезыхыхэрэми щысэ атепхынэу щыт. ЯIофшIэн зэтегъэпсыхьагъ: сценариер зытхыгъэм е проектыр зигукъэ­кIым зэкIэ тегъэуагъэу щымытэу, администраторхэм, продюсерхэм чанэу Iоф ашIэ, шъхьадж зыфэгъэзэгъэ лъэныкъор егъэцакIэ. УзахахьэкIэ, ежь-ежьырэу къы­окIуалIэх, уичIыпIи, уигримерки зэкIэ къыуагъэлъэгъу, иуахътэм къыоджэх, те­хын­хэм уахэлажьэ. Ау сэ къы­cэхьылъэ­кIы­рэ закъор дублэ пчъагъэ тепхын фаеу зэрэхъу­рэр ары сэ спкъы къи­мыкIэу. Е цIыф го­рэ имыщыкIа­гъэу кадрэм къыридзэщт, е пхъэн­тIэкIу цыпэ горэ къищыщт, е нэ­мыкI — ары къэс артистым ироль къыкIи­шIыкIыжьын фаеу мэхъу. Теат­рэр а лъэныкъомкIэ нэмыкI шъыпкъ. Спектаклэр огъэ­хьазыры, ролыр зэогъашIэ, режиссерым Iоф дэошIэ, сценэм укъы­техьэшъ, къэ­гъэ­лъэ­гъоныр къэ­оты».
Артист сэнэхьатыр арын фае гъэ­шIэгъон къэ­зы­шIырэри. Зыгъэ­псэфыгъо уахътэм IукIынхэм ыпэкIэ Лъэпкъ театрэм иартистхэм «Пачъыхьэу Эдип» изэIухыгъэ къэгъэ­лъэгъонхэр театрэм щызэхащэгъагъэх. Чъэпыогъум ар театрэм исценэ къыщагъэлъэгъощт. Премьерэр къэсыфэ агъэхьазырыгъэ спектаклэм къы­фа­гъэзэжьэу, ащ зэ­хъо­кIыныгъэ горэ-хэр фашIы­жьэу къы­хэкIымэ сыкIэ­уп­чIагъ.
Жъудэ А.: «Спектаклэр зыгъэуцугъэ режиссерэу Константин Мишиным ышъхьэ къи­хьащтыр пшIэщтэп. КъэгъэлъэгъоныкIэр сценэм къытехьэфэ ащ бэ щызэблахъун алъэкIыщтыр. Спектаклэу зыхэлажьэрэр артистым щыгъупшэ­рэп. Сэри сяплъы зыхъукIэ, сэ роль къэсшIы хъумэ сызэрэгумэкIыщтым нахь лъэшэу сафэгумэкIы. Сыда пIомэ къадэхъурэри къадэмыхъурэри нахь къэолъэгъу. Непэ театральнэ объединением иIофшIэн зэхъокIыныгъэ инхэр фэхъух. Театрэм менеджерхэр иIэх, социальнэ хъы­ты­ухэм тадэлажьэ, тызышIэхэрэр, зынаIэ къыттезыдзэхэрэр нахьыбэ хъугъэх. А зэпстэур пащэу тиIэм ыпкъ къекIы. ТиIофшIэн лъэныкъуа­кIэхэр къыхелъхьэх, непэрэ мафэм ыуж тыкъимынэным, шэпхъакIэхэм тащыгъозэным Ацумыжъ Рустам лъэшэу пылъ. Татарстан бэмышIэу тызэкIом зыкъызэрэщыдгъэлъэгъуагъэм имызакъоу, къытшъхьапэщт зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр тиIа­гъэх, зэзэгъыныгъэ зыдэтшIыгъэ горэхэри къахэкIыгъэх. Непэ АР-м и Театральнэ объединение хэгъэгум итеатрэхэм къахэщэу Iоф ышIэн ылъэкIыным тишъыпкъэу тыпылъ».
Тэу Замир.
Сурэтхэр: АР-м и Театральнэ объединений.