ЗыкIуачIэ икъугъэ усэр

УсэкIо ныбжьыкIэу Шъэфрыкъо Адам иусэхэр къыздэхьэгъэ тхылъэу «Свече­­ние» зышъхьэм илъэтегъэуцо АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ непэ щыкIуагъ.

ТхылъыкIэм щыIэныгъэм, шIулъэгъуныгъэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, сабыигъом епхыгъэ гумэкIхэм афэгъэхьыгъэ усэхэр дэтых. Адыгэ Республикэм итхылъ тедзапIэ ар къыдигъэкIыгъ.
Мыр усакIом иятIонэрэ тхылъ. ТхылъеджапIэм иIофышIэу Кучмэз Аминэт лъэтегъэуцом къекIолIагъэхэр усэкIо ныбжьыкIэм нэIуасэ фишIыгъэх.

Шъэфрыкъо Адам илIакъокIэ Улапэ щыщ, Мыекъуапэ къыщыхъугъ, илъэс 28-м нэс республикэм икъэлэ шъхьаIэ щеджагъ, щыпсэугъ. Тэхъутэмыкъое районым щызэхэщэгъэ ныбжьыкIэ теат­рэм Iоф щишIагъ, джыдэдэм Козэт чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэм ипащэ игуадз.

Ежь Адам игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, илъэс 15-м къыщыублагъэу усэхэр ытхыщтыгъэх. Ау иапэрэ тхыгъэ­хэр шIокIочIаджэхэу ыгъэстыжьыгъэх.

— А уахътэм «гоголевский синдром» зыфаIорэр къысхэхьэгъагъ. Лъэшыщэу къэIуагъэу мэхъункIи хъун, ау ситхыгъэ­хэм самыгъэразэу усэ 300 згъэстыжьыгъэ. Илъэс 16-м къыщыублагъэу стхыгъэ усэхэм сяIэзэжьмэ, кIэстхыкIыжьхэзэ нахь чъэпхъыгъэхэ фэдэу сяплъыгъ, ахэр сиапэрэ сборник къыдэхьагъэх. «СыусакIу» сIонышъ сызэджэжьынэуи къезгъэкIурэп. УсакIом литературэм лъэужы­шхо къыхинэн фае. КъэсэшIэжьы сиапэрэ усэхэм сятэ зяджэм ахэр сэ стхыгъэ- хэу ышIошъ зэрэмыхъугъагъэр. Ар сыгу къеуи, ыпашъхьэ сызэрисэу уситIу зэхэ­слъхьэгъагъ.

Шъэфрыкъо Адам усэхэр зэритхырэм АР-м итхылъ тедзапIэ иIофышIэхэм гу лъати, ахэр къыдагъэкIынэу рахъухьагъ. Социальнэ хъытыухэм Адам итхыгъэу къарыхьэщтыгъэхэр къаугъоихи усэхэр зыдэт тхылъ псау къыдагъэкIыгъ. ШIулъэ­гъуныгъэм, гугъэм, шIошъхъуныгъэм зэрафэгъэхьыгъэхэм имызакъоу, уна­гъом къин щызылъэгъурэ сабыйхэм, унэгъо зэтезыгъэхэм ащапIурэ кIэлэцIыкIухэм, зиунагъо фитыгъуаджэу къэзыбгынэхэрэм афэгъэхьыгъэу социальнэ мыхьэнэ куу зиIэ усэхэри икъэлэмыпэ къычIэкIыгъэх. ЦIыфэу, кIэлэцIыкIоу кIодыхэрэм якъэгъотыжьынкIэ зишIуагъэ къэзыгъэкIорэ купэу «Лиза Алерт» фигъэшъошэгъэ усэхэри иIэх. Зэфэдэу адыгабзэкIи урысыбзэкIи матхэ.

Зэхахьэм зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, Шъэфрыкъо Адам иусэхэр зэрылъ орэдхэр щыIэ хъугъэх ыкIи Кавказым иорэдыIо цIэрыIохэм ахэр къаIох. Быщтэ­къо Азаматрэ Дзыбэ Фатимэрэ къызэ­даIорэ орэдэу «Хэт зыIуагъэр» зыфиIорэр ахэм ащыщ. Орэдым мэкъамэ кIэзылъхьа­гъэр Къэлэкъутэкъо Инвер. Клипэу тырахыгъэр зэхахьэм къыщагъэлъэгъуагъ, къекIолIагъэхэр ягуапэу ащ еплъыгъэх.

АР-м и Театральнэ объединение иартистхэу ХъутIыжъ Ренатэ, Тамрико Осадзе ыкIи Тхьакъохъо Мэрджанэт усэкIо ныбжьыкIэм итхыгъэхэм ащыщхэм къяджагъэх. Лъэтегъэуцом хэлэжьагъэхэм Адам ратыгъэ упчIэхэм яджэуапхэр къаритыжьыгъэх.