Бэрэ зэжэгъэхэ зэIукIэгъу

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэ­рэ дзэкIолIэу, дзэ-патриотическэ клу­бэу «Застава» зыфиIорэм спортымкIэ иинструкторэу Алексей Андросовым зы­гъэпсэ­фыгъо уахътэу къыратыгъэр къызфигъэфеди, ыгъэсэрэ кIэлэцIыкIухэм заIуигъэкIагъ.

Сурэтыр авторым ий

Алексей Игорь ыкъом кIэлэцIыкIумэ къафиIотагъ реактивнэ системэу «Град» зыфаIорэм икомандирэу зэрэщытыр, Iофэу агъэцакIэрэр зыфэдэр.

Алексей Андросовыр кIэлэцIыкIумэ къяджагъ зэгурыIохэу зэхэтынхэу, Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман игуадзэу Александр Роговым ыкIи Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэмэ я Союз итхьаматэу Екатерина Загорулько адеIэхэзэ ашIынэу, яIофшIэн уасэ фашIынэу. Ахэр ары непэ ныбжьыкIэмэ адэлажьэхэрэр, гъэхъагъэхэр зышIыхэрэр.

Къэзэкъ ныбжьыкIэхэм гъэхъа­гъэу яIэхэр Алексей къыфаIотагъэх, дзэ-шъоф лагерым зэрэ­щыIагъэхэр, апэрэ чIыпIэр зэнэ­къокъу зэфэшъхьафмэ къазэращыдахыгъэр, Краснодар зэрэкIогъагъэхэр, къушъхьэу Ошъутенэ зэрэдэкIоягъэхэр ыкIи нэмыкI­хэр.

Iофтхьабзэм икIэухым зэ­­- кIэри зэхэтхэу сурэт зытыра­хыгъ.

Екатерина Загорулько.