Фыщт зэфищагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зыфэхъугъэ ныбжьыкIэ зэхахьэу «Фыщт-2023» зыфиIорэм хэлажьэхэрэр Адыге­им ичIыпIэ анахь хьалэмэтхэм ащыщ щызэIукIагъэх. Мыгъэ ащ нэбгырэ 400 зэ­фищагъ.

Шъолъыритфымэ — Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе­-Щэрджэсым, Краснодар краим, Адыгэ Республикэм ыкIи, мыгъэ апэрэу, Къалмыкъым ащыпсэурэ ныбжьыкIэхэу сэнаущыгъэ зыхэлъхэр къушъхьэу Фыщт зэфищагъэх. Ащ ыпэкIэ Мыекъуапэ изекIо чIыпIэхэм афэгъэхьыгъэ проектэу «Мые», драматургэу Евгений Шварц епхыгъэ зекIо лъагъохэу Мые­къуапэ иIэхэм ныбжьыкIэхэр ащагъэгъозагъэх. Къэлэ паркым итарихъ, Шъхьэгуащэ инэпкъэу агъэкIэжьыгъэм нэIуасэ афа­шIыгъэх.

Зэхахьэм къыхиубы­тэрэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэр ахэлэжьэщтых — къу­шъхьэ тIуакIэмэ арыкIощтых, псы гъэхъунэмэ анэсыщтых, Адыгеим икъэралыгъо къулы­къухэм япащэхэм аIукIэщтых. Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ныбжьыкIэхэу Iоф­тхьабзэм зэфищагъэхэм яуахътэ гъэшIэгъонэу, шIуагъэ хэ­лъэу агъэкIонэу афиIуагъ.

НэIуасэ зэфэхъунхэмкIэ, ягукъэкIхэмкIэ зэхъожьынхэмкIэ, ясэнаущыгъэ къагъэлъэ­гъонымкIэ, щыIэныгъэм щы­пхырагъэкIы ашIоигъэ IофтхьабзэхэмкIэ хэбзэ IофышIэхэм упчIэжьэгъу афэхъунхэмкIэ мыщ фэдэ зэхахьэм мэхьанэшхо зэриIэр ЛIышъхьэм хигъэунэфыкIыгъ.