Сабый мин 55-мэ адеIагъэх

Партиеу «Единэ Россием» кIэлэеджакIохэм къашъхьэпэщт щыгъынхэр, спорт шъуашэхэр ыкIи тхэн-еджэнымкIэ агъэфедэрэ пкъыгъохэр зыщаугъоирэ чIыпIэ мини 4 хэгъэгум къыщызэIуихыгъ.

Сурэтыр: «Единэ Россием» ишъолъыр къутам

Акциеу «Сабыир еджапIэм фэгъэхьазыр» зыфиIорэм нэбгырэ пэпчъ хэлэжьэн амал иIагъ. Еджэн Iэмэ-псымэхэр партием ишъолъыр отделениехэм, иштабхэм, игъэцэкIэкIо комитетхэм ыкIи иобщественнэ приемнэхэм ащагощых. Джащ фэдэу а Iофыгъом къыхэлажьэ фондэу «Ридовка Помогает!» зыфиIорэр.

«Акцием сабый мин 55-рэ хагъэлэжьагъ, ау нэбгырэ мин 200-м ехъумэ яшIуагъэ арагъэ­кIын гухэлъ яI. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтыхэрэр тидзэкIолIхэм якIалэхэр ары, ахэм IэпыIэгъу тедзэ ящыкIагъ. ИлъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу ащ фэдэ сабыйхэм шIухьафтынхэр ятэтых. ЛъэIу тхылъхэр мыщ къагъанэхэмэ хъущт, ахэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм щэч хэлъэп», — къыIуагъ партием игъэцэ­кIэкIо Гупчэ комитет ипащэу Александр Сидякиным.
ШъолъырыкIэхэм ащыпсэурэ кIэлэцIыкIу нэбгырэ мин 14-мэ Iалъмэкъхэр партиеу «Единэ Россием» къафищэфыгъ, шIэныгъэм и Мафэ ехъулIэу ахэр аратыжьыщтых. Ахэр зэреджэщтхэ тхылъхэри еджэпIэ тхылъеджапIэмэ аратыгъ.

«ПсэупIэ пэпчъ зыщыкIэрэр пэшIорыгъэшъэу зэтэгъашIэ: еджапIэмэ IэпыIэгъоу ящыкIагъэр, кIэлэеджэкIо пчъагъэу ащ щеджэрэр. Ащ ыуж оргтехникэр, спорт Iэмэ-псымэхэр, тхылъхэр къафэтэщэфых», — къеIуатэ гъэцэкIэкIо Гупчэ комитетым ипащэ.

Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шъолъырыкIэхэм яеджапIэхэри агъэцэкIэжьых, лъэпкъ программэу щыIэр ащ фэшI къызфагъэфедэ.

«ПсэупIабэмэ яеджапIэхэм язытет уигъэрэзэнэу щытэп, волонтерхэр къыздедгъаIэхэзэ ахэр тэгъэцэкIэжьых, Iоныгъом и 1-м ехъулIэу ятеплъэ зэрэзэб­лэтхъущтым тыпылъ. «Единэ Россием» икандидатэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм къаIукIэ­хэ­рэм щыкIагъэу цIыфмэ яIэр къа­раIозэ ашIымэ, партием ишъолъыр программэ ахэр хэдгъэхьанхэ тлъэкIыщт. Джырэ уахътэм псэупIэ пэпчъ ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр щыретэгъэ­кIо­- кIы. Херсонскэ хэкум, Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республи­кэхэм яеджэпIэ заулэмэ джырэ уахътэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащэкIох, ахэр зыпшъэ дэкIыхэрэр Урысыем ишъолъыр­хэр ары. ЕджапIэмэ ащыщыбэ илъэсыкIэ еджэгъум фэхьазырых», — къыIуагъ Александр Сидякиным.

Акциеу «Сабыир еджапIэм фэгъэхьазыр» зыфиIорэр зыфытегъэпсыхьагъэр гъот макIэ зиIэхэр ыкIи сабыибэ зэрыс унагъохэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм якIалэхэр игъом еджапIэм пэгъэхьажьыгъэнхэр ары.

Адыгеир пштэмэ, партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д.А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэу Мые­къуапэ дэтым лъэIу тхылъыр чIэплъхьан плъэкIыщт.

«Партиеу «Единэ Россием» илъэпкъ программэ къыдилъы­тэрэ мы социальнэ IэпыIэгъур анахь мэхьанэ зэттырэмэ ащыщ. Илъэс пчъагъэ хъугъэшъ, Iоныгъом и 1-м ехъулIэу Адыгеим акциеу «Сабыир еджапIэм фэгъэхьазыр» зыфиIорэр щырагъэ­кIокIы. ИлъэсыкIэ еджэгъур ренэу мэфэкIым етэгъапшэ ыкIи тетрадь зэмышъогъухэр, къэлэмхэр, альбомхэр, пластилинхэр ыкIи нэмыкI Iэмэ-псымэхэр сабыймэ ядгъэгъотышъумэ, тэри ащ гухахъо хэтэгъуатэ», — къы­хи­гъэщыгъ Адыгэ Республи­кэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Игорь Чес­ки­довым.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Еди­нэ Россием» акциеу «Сабыир еджапIэм фэгъэхьазыр» зыфи­Iорэр гъэ къэс зэхещэ, гъэрекIо щегъэжьагъэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щыIэхэм ясабыйхэр ащ къыхагъэлажьэх.