БлэкIыгъэ лIэшIэгъум исурэтышI

АР-м изаслуженнэ сурэтышIэу Дмитрий Мельниковыр къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къызэIуахыгъ. Ар шышъхьэIум и 15-м щегъэжьагъэу Iоныгъом и 16-м нэс АР-м и Сурэт къэгъэлъэгъуапIэ щыкIощт.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Д. Мельниковыр сурэтышI IэпэIас, портретышI, разведчикэу Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьагъ. ЛIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм фэшI Жъогъо Плъыжьым иорденитIу, Щытхъум иорден ыкIи нэмыкI тынхэри къыфа­гъэшъошагъэх.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Анахь хэушъхьафыкIыгъэ лъэныкъоу къэгъэлъэгъоным иIэхэр – Совет хабзэм къыхэ­хъухьэгъэ Мельниковыр зыщыпсэущтыгъэ лъэхьаным икъэтхыхьан, Хэгъэгу зэошхом ихьазаб, заом лIыхъужъныгъэ щызезыхьагъэхэм, хэгъэгум илэжьакIохэу щыIэкIэшIум кIэ­хъо­псыщтыгъэхэм афэгъэхьыгъэхэр. Сурэтхэм щыIэныгъэм идэхагъэ уфащэ. ЗэкIэ зэрипхызэ, ятеплъэкIи, ашъохэмкIи къызэкIухэу, шIум уфащэу сурэт­хэр шIыгъэх.
Зэо хьылъэм ыкIи ащ ыужырэ илъэс мыпсынкIэхэм афэгъэ­хьыгъэ гупшысэхэр иIофшIагъэ­мэ апхырыщыгъ. КъыгъэшIагъэм анахь къиныгъо лъэхъанэу зэпичыгъэр заор ары. Ащ фэгъэ­хьыгъэх исурэтхэу «Заом иаужы­рэ макъэхэр», «Заом ыуж», «Къуаджэм иветеранхэр» зыфиIохэрэр.

Сурэтэу «Комбайнерэу Купин А.Д.» зыфиIорэм къыщитыгъэ цIыфэу щыIэныгъэм икъиныгъуа­бэ зынэгу къыкIэщырэм лъэшэу узIэпещэ. Зы бгъумкIэ, комбайнэм лэжьы­гъэр къызэриIожьырэр, ащ комбайнерым гухэхъошхо зэрэхигъуа­тэрэр сурэтышIым хигъэунэфыкIыгъ. Адрэ бгъумкIэ, коцэу Iуахыжьыгъэм ишъоф нэкI къе­гъэлъагъо. Iоныгъо мэфэ жъор­къым губ­гъом уитыныр зэрэмыпсынкIагъор сурэтымкIэ къытлъегъэIэсы.

УзIэпещэ «Мыекъопэ бэдзэр» зыфиIорэ сурэтми. Тикъалэ илъэсипшI пчъагъэкIэ узэкIэ­Iэ­бэжьмэ теплъэу иIагъэр ащ къегъэлъагъо. Пчэгушхом сатыушIхэр итхэу мащэх, урамэу ащ къекIуалIэхэрэм тенэчышъхьэ зиIэ унэхэр атетых. Мыекъуапэ цIыф кIуапIэу, бэ щызэблэкIэу зэрэщытыгъэр сурэтым иолъагъо, я XX-рэ лIэшIэгъум иублапIэ гъэшIэгъонэу ухещэ.

Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Ихэгъэгу уасэу фишIырэр къыкIэхъухьэрэ лIэужхэм ахи­лъхьаным сурэтышIыр пылъ. Дмитрий исурэтхэр зыми хэкIуа­кIэхэрэп. Ащ анахь цIыф къызэрыкIоми дэхагъэ хегъуатэ. ЩыIэныгъэм имэфэ къызэрыкIо къыхэхыгъэу цIыфыр къэзыуцухьэрэ пкъыгъохэм якъигъэ­лъэгъукIын, ахэм ясурэт шIыгъэ­ным цIыф жъугъэхэр нахь пэ­благъэ ешIых.

СурэтышIым иIофшIагъэхэр къащагъэлъэгъуагъэх къалэхэу Москва, Санкт-Петербург, Краснодар ыкIи IэкIыб хэгъэгухэм ямузейхэм. Мы къэгъэлъэгъо­ным IофшIэгъэ 30 хэхьагъ. ШIоигъоныгъэ зиIэхэр ащ еп­лъынхэу рагъэблагъэх.

Лъэпшъыкъо Фатим.