«Адыгэ макъэм» ихьакIэщ къызэIуихыгъ

Лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» къызыдэкIырэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэшъошагъэу редакцием игукъэкIыкIэ хьа­кIэщ унэ къыщызэIутхыгъ. СурэтышIэу Дыгъу Айтэч, IэпэIасэу Бо­джэкъо Бэлэ, Къэралыгъо телерадиокомпа­ниеу «Адыгеим» иIофы­шIэхэр хьакIэщым апэрэ хьакIэу къеблэгъагъэх.

Гъэзетым иапэрэ редакторыгъэу КIэрэщэ Тембот мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн икIэщакIоу щытыгъ. Адыгэ литературэ ыкIи журналистикэ къежьэгъакIэм илъэси 100-кIэ узэкIэ­Iэбэжьмэ ахэр лъапсэ фэхъугъагъэх.

Джырэ уахътэм гъэзет­еджэхэм адытиIэ зэпхыныгъэ­хэр нахь пытэнхэм, редакциер- цIыф кIуапIэ хъуным, культурнэ, общественнэ Iофыгъохэм язэхэщэн нахь Iэрыфэгъуным хьакIэщыр афэIорышIэнэу тыщэгугъы. Лъэпкъ тарихъым, шэн-хабзэ­хэм, культурэм, этнографием якъэухъумэн тызэрэфэIорышIэщтыр нэрылъэгъоу хьакIэщыр дгъэкIэрэкIэн тимурад. ДжырэкIэ анахь шъхьаIэу ар къэзыгъэбаирэр Дыгъу Айтэч хьакIэщым пае хэушъхьафыкIыгъэу ышIыгъэ сурэтыр ары. Адыгеим ичIыналъэ исурэтэу дэпкъым щизэу ышIыгъэм лъэпкъыр анахь зэрыгушхорэ тамыгъэхэр тришIыхьагъэх: зэлъашIэрэ улэпэ ритоныр, исп унэхэр, Iэнэ лъэкъуищыр, ижъы­рэ черкес хатэхэр, адыгэ мы­Iэрысэхэр ыкIи къужъIэрысэхэр, домбайхэр, адыгэ къуаер, тикъу­шъхьэхэр ыкIи псыкъечъэхыпIэ­хэр, лъэпкъым ибыракъ зы­Iыгъ шыухэр. А зэпстэум къытегущы­Iэзэ, сурэтыр зиIэшIэгъэ Дыгъу Айтэч хигъэунэфыкIыгъ: «Мы сурэтым лъэпкъым къырыкIуагъэр къегъэлъагъо, анахь лъапIэу тикультурэ, тихъишъэ хэт тамыгъэхэр тиныбжьыкIэхэм ашIэн фае. «Адыгэ макъэм» ихьакIэщ икъызэIухын мыщ фэдэ IофшIагъэмкIэ сызэрэхэлэжьагъэр сигуапэ. КъычIахьэхэрэр лъэпкъым итхыдэ, ищыIэныгъэ хэщагъэ хъущтых. Тиадыгэ гъэ­зет игукIэкIыкIэ сыхэлэжьа­гъэшъ, шъуашэу сэлъытэ».

«Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу МэщлIэкъо Саидэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, адыгэ лъэпкъым сыди­гъо­кIи хьакIэр ыгъа­шIощтыгъ, лъытэныгъэ фишIы­щтыгъ. «Адыгэ ма­къэр» лъэпкъым хэлъ шэн-хэбзэ анахь дэгъухэм зэряухъумакIом, ахэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр гъэ­зетым къызэрэхиутыхэрэм имыза­къоу, зэхищэрэ Iоф­тхьабзэхэмкIи ар къыгъэлъэгъоным мэхьанэшхо иI. Ащ къыхэкIэу мы проектым ежь ышъхьэкIэ изэхэщакIоуи хъугъэ.

«ХьакIэщым икъы­зэIухын тефэ шъыпкъэу Iэпэ­Iа­сэу Боджэкъо Бэлэ имастер­классхэр гъэзетым иIофышIэхэм апае щеублэх. ДышъэидэнымкIэ десэхэр мыщ щыкIощтых. ШIоигъоныгъэ зиIэ тиIофшIэгъухэм, зисабый къыз­дэзыщагъи ахэт, гущыIэм пае, АкIэгъу Фатимэ ипшъашъэу Альбинэ игъус, дышъэидэр зэрашIырэм зыщагъэгъозэщт, лъэпкъым икультурэ пэблагъэ фэхъущтых, — хигъэунэфы-кIыгъ редактор шъхьаIэм. — Дыгъу Айтэч ышIыгъэ сурэт дахэр акIыб дэтэу IэпэIэсагъэм щыгъуазэ фэхъух. НыбжьыкIэ­хэми ашIэн фае мы чIыпIэ хьалэмэтэу сурэтым ишъулъагъохэрэр лъэпкъым зэриIэхэр. Дыгъу Айтэчи, Боджэкъо Бэли «тхьашъуегъэпсэу» ясэIо непэрэ Iофтхьабзэм зэрэхэлэжьа­гъэхэм пае».

Тыркуем къыщыхъугъэ ти­лъэпкъэгъоу Хьаткъо Алый Дыгъу Айтэч игъусэу хьакIэщым икъы­зэIухын къеблэгъагъ. Гъэзетым зэхищэгъэ Iофтхьабзэм уасэ фишIэу Iофыгъо дахэхэм, гъэшIэгъонхэм якъежьапIэу редакцием щылажьэхэрэмкIэ ар хъу­нэу «Адыгэ макъэм» фиIуагъ.

ДышъэидэнымкIэ десэхэр зэ­хэзыщэгъэ IэпэIасэу Боджэкъо Бэлэ ипроектэу «IэпэIасэм сегъасэ» зыфиIорэр лъэпкъ гъэзетым къызэрэнэсыгъэм ры­гушхоу ыкIи хьакIэщ къызэрэщызэIутхыгъэм фэшI ежь ыIэкIэ ышIыгъэ адыгэ быракъыр шIухьафтынэу «Адыгэ макъэм» къыритыгъ. Сыхьатым къыкIоцI редакцием иIофышIэхэм ды­шъэидэным сэнаущыгъэхэм зы­фагъэсагъ.

Гъогу маф, «Адыгэ макъэм» ихьакIэщ!

Тэу Замир.
Сурэтхэр: А. Лаутеншлегер.