Адыгеири ахалъытагъ

Компаниеу «Санатории России. РФ» зыфиIорэм уплъэкIунэу ышIыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, Урысыем IэзэпIэ-зыгъэпсэфыпIэ отраслэм зыщегъэушъомбгъугъэным ыкIи гъэхъагъэхэр щегъэшIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ чIыпIэ къэбзэ дахэхэр бэу иIэх. Ахэм афэдэу Урысыем ишъолъырхэм ащыщэу 50 къыхагъэщыгъ ыкIи ахэм инвестициехэр къящэлIэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэхэу алъытагъ. Ахэм Адыгэ Республикэри ахэт.

Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, рейтингэу ашIыгъэм я 44-рэ чIыпIэр Адыгеим щиубытыгъ. Лъэпкъ курортнэ ассоциацием игъэ­IорышIапIэ хэтэу Евгений Терентьевым къыIуагъ республикэм IэзэпIэ-зыгъэпсэфыпIэхэр щыбгъэпсынхэм зэрэтегъэпсыхьа­гъэр. Ахэм нэбгырэ пчъагъэу къякIолIэщтыр, чIыопсым иамалхэр сымаджэхэмкIэ зэрэбгъэфедэщтхэр, минеральнэ псы Iэзэгъу­хэмкIэ, рекреационнэ чIынэлъэ къабзэхэмкIэ тызэрэбаир къы­хигъэщыгъ.

Е. Терентьевым IэзэпIэ-зыгъэпсэфыпIэхэм афэгъэхьыгъэ рейтингхэр тапэкIэ илъэс къэс зэхащэхэзэ зэрашIыщтхэр къы­Iуагъ.

ПэшIорыгъэшъэу къызэралъытагъэмкIэ, IэзэпIэ-зыгъэпсэфыпIэ учреждениехэм мы лъэхъаным нэбгыри 100 пэпчъ защызгъэпсэфырэр 4-р ары. Уахътэм диштэрэ санаториехэр нахьыбэу загъэпсыхэкIэ, пчъагъэр фэдищкIэ нахьыбэ хъущт.