Адыгеим ыцIэкIэ хэлэжьэщтых

Урысые Федерацием и Къэралыгъо бы­ракъ и Мафэ ипэгъокIэу шышъхьэIум и 18-м щегъэжьагъэу и 21-м нэс Урысые фестивалэу «ХэдыкIыгъэ Урысыер» зы­фи­Iорэр Чуваш Республикэм щэкIо.

Сурэтыр: ЗэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Шъолъыр 70-м, ДНР-р ыкIи ЛНР-р ахэтэу, яшъолъыр кар­тэхэр хэдыкIыгъэхэу ащ къыщагъэлъэгъощтых. IэпэIэсэ миным яIэшIагъэхэр къыра­хьылIэщтых, ахэм Адыгэ Рес­публикэм икартэ хэдыкIыгъэу ахэтыщт. Ижъырэ къэIуакIэм тетэу адыгэ орэдхэр къэзыIорэ купэу «Джэныкъор» ащ хэлажьэ. Ансамблэм ипащэр Юсып Заур. Лъэпкъ культурэм и Гупчэу Хьакурынэхьаблэ дэтым ар илIыкIо куп. Творческэ коллективхэм я Урысые фестиваль игрантэу «Джэныкъом» къырихыгъэмкIэ Чебоксары щыкIощт фес­тивалым зыфигъэхьазырыгъ, шъуашэхэр арагъэдыгъэх, гъогупкIэ ар афэхъугъ. Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыщт творческэ купхэм фестивалым зыкъыщагъэлъэ­гъощт. КIэухым Гала-концерт къатыщт.