Нахь гъэшIэгъон мэхъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум къыдыхэлъытэгъэ зэIукIэгъухэр нахь гъэшIэгъон мэхъу. БлэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо ма­фэ­хэм я 4-рэ турым иешIэгъухэр щыIагъэх.

Футболыр зыгу рихьыхэрэр анахьэу зылъыплъагъэхэр Мые­къуапэ ыкIи Пэнэжьыкъуае ащы­кIогъэ зэIукIэгъухэр ары.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ турым иешIэгъу шъхьаIэ щы­кIуагъ. Ащ командэхэу «Адыгэ къэралыгъо университетымрэ» «Кощхьаблэрэ» щызэIукIагъэх. Бысымхэм текIоныгъэр къыда­хыгъ. Студентхэм я 43-рэ такъи­къым пчъагъэр къызэIуахыгъ, Iэгуаор къэлапчъэм дэзыдзагъэр Валерий Коломиец. «Кавказыр» Теуцожь районым ихэшыпыкIыгъэ командэ дешIагъ ыкIи зэIукIэгъур 5:2-у къыхьыгъ. «Адыгэ­къалэ» «Мыекъуапэм» текIуагъ, пчъагъэр 4:3. «Урожаим» иешIэгъуи къыхьыгъ, ар «Нартым» 10:0-у текIуагъ. «Тэ­хъутэмы­къуаем» Джэджэ районым икоман­дэу «Сириусым» 3:2-у къышIуихьыгъ.

Я 4-рэ турым ыуж командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «АГУ» — 9, 2. «Кавказ» — 9, 3. «Урожай» — 6, 4. «Адыгэкъал» — 6, 5. «Тэхъутэмыкъуай» — 6, 6. «Кощхьабл» — 6, 7. «Чэчэнай» — 3, 8. «Сириус» — 3, 9. «Нарт» — 0, 10. «Мыекъуапэ» — 0.