Фондым иIофышIэхэр рагъэджагъэх

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм иIофы­шIэхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щы­рагъэджагъэх, производствэм фэсакъыгъэным ар фэгъэхьыгъагъ.

Фондым иIофышIэхэм афэшъхьафэу апшъэрэ еджапIэм щырагъэджагъэх социальнэ ухъу­мэнымкIэ ыкIи IофшIэнымкIэ Гупчэм, IофшIэныр ягъэгъо­тыгъэнымкIэ Гупчэм, МФЦ-м, Дзэ комиссариатым, социальнэ ыкIи пенсие ухъумэнхэмкIэ Фондхэм, психоневрологическэ диспансерым ыкIи щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ ме­дицинэ гупчэм ялIыкIохэр.

МКъТУ-м ифедеральнэ инновационнэ площадкэу «LeanSkills.lab» зыфиIорэм егъэджэнхэр щыкIуагъэх. Фондым ипшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм, производствэм фэсакъыгъэным алъэныкъокIэ зэрэзекIонхэ фаехэр ары еджакIохэр зыфагъэсагъэхэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ фондыр зэхащагъ. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэм, хэкIодагъэхэм яунагъохэм, уIагъэу атещагъэ хъугъэхэм ары­лIыкIыгъэхэм яIахьылхэм Iэпы­Iэгъу ягъэкIыгъэныр ары фондым ипшъэрылъыр. IэпыIэгъоу щыIэхэр зэкIэ ахэм ягъэгъотыгъэным фондыр фэIорышIэ: медицинэ ыкIи социальнэ Iэпы­Iэгъур, Iэзэгъу уцхэр къафэщэфыгъэнхэр, санаторнэ-курортнэ IэзапIэхэм гъэкIогъэнхэр, ветеранхэр IофшIапIэхэм аIугъэхьэгъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

2018-рэ илъэсым къыщыу­благъэу МКъТУ-м пилотнэ про­ектэу «Бережливое прави­тельство» зыцIэр егъэцакIэ, ар апшъэрэ еджапIэм ипрограммэу «Фабрика процессов» зыфи­Iорэм хэхьэ. УрысыемкIэ апэрэу университетым апшъэрэ гъэсэныгъэ системэм проектыр хигъэхьагъ — «Бережливый вуз — МГТУ» ащ зэреджагъэхэр. 2020-рэ илъэсым УФ-м шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ и Ми­нистерствэ МКъТУ-м статусэу «Федеральнэ инновационнэ площадкэкIэ» зэджагъэхэр къы­фигъэшъошагъ. Ащ елъытыгъэу гъэсэныгъэ ыкIи инновационнэ проектэу «Инновационные образовательные технологии развития бережливых компетенций современного инженера (LeanSkills.Lab)» зыфиIорэр илъэси 5-м къыкIоцI егъэцакIэ. А уахътэм мыщ щырагъэджа-гъэх шъолъырым игъэIорышIапIэмэ якъулыкъушIэхэр ыкIи промышленнэ хъызмэтшIапIэмэ яIофышIэхэр. Проектым ипащэр Къэралыгъо корпорациеу «Рос­атомыр» ары, ащ МКъТУ-м мы лъэныкъомкIэ хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр мызэу, мытIоу хигъэунэфыкIыгъ.

Университетым икIэлэегъа­джэхэмрэ истудентхэмрэ къэралыгъо фондым иIофшIэн хэлэжьэщтых, ахэм волонтер Iофыр ары агъэцэкIэщтыр, «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэ къэралыгъо фондым ипроектхэм защагъэчанын гухэлъ яI.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипресс-къулыкъу.