ЧIэхьагъэхэр къэнэфагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ уни­верситетым бюджет шIыкIэм тетэу чIэхьагъэхэр мы мафэхэм къэнэфагъэх. Апшъэрэ еджапIэм учIэхьаным пае шапхъэу пылъхэр, зэхъокIыныгъэу мыгъэ фэхъугъэхэр, фэгъэкIотэн зиIэхэр ыкIи ныбжьыкIэхэм нахь къыхахырэ сэнэхьатхэр къытфи­Iотагъ приемнэ комиссием пшъэдэкIыжь зыхьырэ исекретарэу Бэрзэдж Розэ.

— Гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу приемнэ комиссием иIофшIэн ыублагъ. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, тиапшъэрэ еджапIэ къычIахьэ зышIоигъоу бэ къытэуалIэрэр. Тхылъхэр къезыхьылIагъэхэм тфы закIэ-кIэ еджагъэхэу, олимпиадэхэм яшъолъыр ыкIи ямуниципальнэ уцугъохэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ ныбжьыкIабэ ахэт. ШышъхьэIум и 5-м бюджет шIыкIэм тетэу апшъэрэ еджапIэм чIахьэхэрэм яспискэ къэ­нэфагъ. ПэшIорыгъэшъ зэфэ­хьысыжьхэр пшIынхэ зыхъукIэ, приемнэ кампаниер зэрифэ­шъуашэу кIуагъэ, бюджет чIыпIэ нэкI щыIэжьэп. ЫпкIэ хэлъэу еджэщтхэу, тиапшъэрэ еджапIэ ушэтынхэр щызытыжьыгъэхэм апхырыкIыгъэхэр шышъхьэIум и 16-м, зыкI къэралыгъо ушэтын­хэмкIэ къычIахьэхэрэм яспискэ шышъхьэIум и 19-м къэнэфэщтых, — еIо тигущыIэгъу.

Мы илъэсым бакалавриатым, специалитетым ыкIи магистратурэм бюджет чIыпIэ 845-рэ яIагъ, ординатурэм чIыпIэ 30, аспирантурэм 9. Джащ фэдэу гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэм бюджет чIыпIэ 380-рэ яIагъ.

Урысыем ит апшъэрэ еджапIэхэм афэдэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым учIэхьаным шапхъэу пылъхэр зэхъокIыгъэх, лъэныкъуакIэхэр къыхэхьагъэх. ГущыIэм пае, ыпэкIэ зычIэхьанхэу лъэныкъуипшI ныбжьыкIэхэм къыхахын амал яIагъэмэ, джы 2-м къыщегъэжьагъэу 5-м нэс ятхылъхэр зычIальхьанхэ алъэ­кIыгъэр. Къыхахырэ лъэныкъо пэпчъ номер тырагъэуцозэ, анахьэу зычIахьэхэ ашIоигъор ыпэ рагъэшъыгъ. Зэнэкъокъум пхырыкIыгъэхэм шIокI имыIэу апшъэрэ еджапIэм къырахьы­лIагъэх. Ахэр ежь-ежьырэу къа­­хьыгъэх къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япорталкIэ къаIэкIагъэхьагъэх.

— КъэIогъэн фае, блэкIыгъэ илъэсхэм афэдэу тиапшъэрэ еджапIэ къычIахьэ зышIоигъоу тхылъхэр къезыхьылIагъэхэр чэзыум бэрэ хэтыжьхэп. Аужырэ амалхэр къызыфагъэфедэ­хэзэ ятхылъхэр онлайн шIыкIэм тетэу къезыгъэхьыхэрэм япчъа­гъэ илъэс къэс хэхъо. Апшъэрэ еджапIэм «иличнэ кабинет», сервисэу «Поступление в вуз онлайн» зыфиIорэмкIэ ыкIи почтэмкIэ ахэр къагъэхьых, — еIо Розэ.

ФэгъэкIотэнхэм алъэныкъокIи зэхъокIыныгъэхэр мы илъэсым щыIэх. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ясабыйхэр апшъэрэ еджапIэм чIэхьанхэмкIэ гъэрекIо къыщегъэжьагъэу фэгъэкIотэнхэр яIэх. Мыгъэ ащ епхыгъэ квотэм нахь зырагъэушъомбгъугъ. Джы ясабыйхэм анэмыкIэу, ежь опе­рацием хэлажьэхэрэр, IэкIыб къэ­ралыгъохэм ащыкIорэ нэ-мыкI хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциехэм ащыIэхэр, ахэм ялъфыгъэхэр джы къыхеубытэх. Джащ фэдэу хэхыгъэ квотэкIэ Урысыем и ЛIыхъужъ хъугъэхэр ыкIи ЛIыхъужъныгъэм иорден гъогогъуищэ къызэратыгъэхэр фэгъэкIотэнхэр яIэу апшъэрэ еджапIэм чIэхьанхэ алъэкIыщт.

ЗипсауныгъэкIэ ауж къинэрэ ныбжьыкIэхэм, зянэ-зятэ зы­шъхьарымытыжьхэм джащ фэдэу фэгъэкIотэнхэр яI.

Мэхьанэшхо зиIэ зэхъокIыныгъэхэм ащыщ Дзэ егъэджэн гупчэ мы апшъэрэ еджапIэм къызэрэщызэIуахыщтыр. Сержантхэр ыкIи рядовойхэр ащ къычIагъэкIыщтых. Еджэныр къызаухыкIэ УФ-м и УIэшыгъэ КIуачIэхэм язапас ахэр хэхьащтых. Егъэджэнхэр 2024-рэ илъэсым Iоныгъо мазэм и 1-м рагъэжьэщт.

Мы илъэсым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым сэнэхьатыкIэ къыщызэIуахыгъ. ДжырэкIэ анахь зэлъашIэрэ, ящыкIэгъэ «врач­кибернетик» зыфиIорэ сэнэхьатыр зэрагъэгъотын амал яIэ хъугъэ. Джащ фэдэу мэз IофымкIэ профилэу «Охотоведение» зыфиIорэр къызэIуахыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсхэм афэдэу медицинэм епхыгъэ сэнэхьатхэр ары ныбжьыкIэхэм нахь къыхахырэр. Ахэр апэрэ чIыпIэм итых, ащ ыуж IT лъэныкъом епхыгъэ сэнэхьатхэр, ахэм ащы­щых къэбарлъыгъэIэс щы­нэгъончъэныр, прикладной информатикэр. НыбжьыкIэхэм агу рехьы инженер лъэныкъомкIэ чIыдэгъэгаз Iофыр ыкIи псэо­лъэшIыныр. Мыхэм уачIэ­хьанымкIэ балли 190-м къы-щегъэ­жьагъэу 290-м нэс уиIэн фэягъ.

Москва, Санкт-Петербург, джащ фэдэу Ставропольскэ, Архангельскэ, Владимирскэ, Ростовскэ, Воронежскэ, Мурманскэ, Оренбургскэ, Омскэ хэкухэм ыкIи Краснодар краим ащыщ ныбжьыкIэхэр мы илъэ­сым Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым къычIэхьанхэу тхылъхэр къырахьылIагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр: А. Iэшъын.