Гушхуагъэ къахильхьагъ

Бэдзэогъум и 30-м къыщегъэжьагъэу шы­шъхьэIум и 2-м нэс Мыекъопэ къэзэкъ от­делым я 33-рэ шIушIэ IэпыIэгъур хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэрэ дзэкIолIхэу Херсонскэ ыкIи Запорожскэ лъэныкъохэм ащыIэхэм афащагъ.

Джащ фэдэу Симферополь дэт медротэм зы машинэ ушъа­гъэ фагъэкIуагъ.

ЗэкIэмкIи къэзэкъмэ IэпыIэгъу тонн 7,5-рэ къаугъоигъ —зашъохэрэ псыр, Iэзэгъу уцхэр, генератор, машинэхэм ахалъхьэрэ пкъыгъохэр, пхъэххэр, гъомылапхъэхэр, щыгъынхэр.

Къэзэкъхэр, атаманхэр, дзэ­патриотическэ клубэу «Застава» зыфиIорэм хэтхэр, ны-тыхэр автомобильхэм яушъэн хэлэ­жьагъэх.

ШIушIэ IэпыIэгъур зыгъэхьазырыгъэхэм ахэтыгъэх Мые­къопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловыр, Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэмэ я Союз итхьаматэу Екатерина Загорулько, Кощхьэблэ районым икъэзэкъ обществэ иатаманэу Олег Тарасенкэр, Мыекъопэ районым икъэзэкъ обществэ иатаман ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Андрей Колесниковыр, станицэу Дахъо дэт чылысым идинлэжьэу, я 227-рэ Мыекъопэ бригадэ фэгъэзагъэу Николай Хатаговыр, Санкт-Петербург щыщ динлэжьэу Юрий Сычевыр, нэмыкIхэри.

Бэдзэогъум и 31-м шIушIэ IэпыIэгъур я 227-рэ мыекъопэ бригадэм нагъэсыгъ. Ащ дакIоу, анахь дэгъоу заом зыкъыщызгъэлъэгъуагъэхэм Александр Даниловым бгъэхалъхьэхэр ахилъхьагъэх, щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх, къэзэкъ общест­вэм хахьэ зышIоигъохэм якандидатурэхэми ахэплъагъэх.

Реактивнэ батареем идзэ­кIолIмэ автомобилэу УАЗ-р ара­тыгъ, ар Краснодар краим ит поселкэу Мостовскоим щыщ предпринимателэу Александр Логвиновым ежь иахъщэкIэ къафищэфыгъ.
Поселкэу Тульскэм дэт кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэгъу N 2-м исабыйхэмрэ Мыекъуапэ икъэзэкъ ныбжьыкIэхэмрэ ашIыгъэ сурэт­хэу ТекIоныгъэм фэгъэхьыгъэ­хэр ыкIи письмэхэр, еджапIэу N 7-м щагъэхьазырыгъэ плакатыр дзэкIолIхэм аратыжьыгъэх, ахэр лъэшэу гуапэ ащыхъугъ.

ШIушIэ IэпыIэгъум иугъоинкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэу къа­лэу Шъачэ щыщ предпринимателэу Карио Абянли, Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэмэ я Союз, Адыгэ Республикэм, Краснодар краим ит Апшеронскэ, Шытхьалэ ыкIи Мостовской районхэм ащыпсухэрэм рэзэныгъэ гущы­Iэхэр афагъэхьы.

Къэзэкъхэмрэ динлэжьхэмрэ гъогум мэфищырэ тетыгъэх, километрэ 2000 фэдиз акIугъ. А уахътэм къы­кIоцI подразделение зэфэшъхьафхэм ахэт дзэкIолIхэм аIукIагъэх, адэгущыIагъэх.

Гушхуагъэ къахэзылъхьагъэр тидзэ­кIолIхэм гугъэпIэшIухэр зэряIэхэр, зэрэчэфхэр ары. Ахэр текIоныгъэм фытегъэпсыхьагъэх, нэмыкIэуи хъун ылъэ­кIыщтэп.

Е. Загорулько.
Сурэтхэр: мыекъопэ къэзэкъ отделыр.