Тазырхэр къаIахыжьыгъэх

Хьыкум приставхэм я Мыекъопэ къэлэ отделение ихьыкум приставхэмрэ Мыекъуапэ и Къэралыгъо автоинспекцие иIофышIэхэмрэ зичэзыу уплъэкIунэу зэдызэхащагъэхэм видеокамерэхэри ащагъэфедагъэх.

Сурэтыр: ГъэIорышIапIэм ипресс-къулыкъу

УплъэкIунхэм ялъэхъан сомэ мини 10 хъурэ тазырхэр, хэбзэIахьхэмкIэ чIыфэу ателъыгъэ­хэр къаIахыжьыгъэх. ХэбзэIахьхэр игъом зымытырэ нэбгыри 9-мэ ятранспорт аIахыгъ. Хьыкум приставхэм яунашъо ахэм тапэкIи замыгъэцакIэкIэ, ятранспорт ащэщт.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ шъугу къегъэкIыжьы чIыфэ шъутелъмэ зигугъу къэтшIыгъэ ГъэIорышIапIэм иофициальнэ сайтэу https://r01.fssp.gov.ru зыфиIорэмкIэ зэжъугъэшIэн ыкIи шъутыжьын зэрэшъулъэкIыщтыр.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу