Счетчикхэм къагъэлъагъорэр ауплъэкIущт

«ТНС энерго Кубань» зыфиIорэ компанием фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм электроэнергиеу агъэфедэрэр къэзгъэлъэгъорэ счетчикхэм пчъагъэу арытхэр ыуплъэкIунхэу ригъэжьагъ.

IофшIэнхэр зыгъэцакIэхэрэр «ИП Борников А. С.» зыфиIорэр ары. Ащ ыпкIэ цIыфхэм атын ищыкIагъэп.

Электричествэм ыпкIэ тэ­рэзэу къэлъытагъэ хъугъэмэ зэрагъэшIэнэу мы уплъэкIунхэр зэхащэх. Счетчикым къыгъэлъэгъуагъэу унагъом къыты­гъэмрэ уплъэкIуакIохэм агъэу­нэфыгъэмрэ зэтемыфэжьхэ хъумэ, икIэрыкIэу абонентым къыфалъытэжьыщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, счетчикыр унэ кIоцIым итымэ, ащ уплIэкIуакIор екIолIэнэу амал бысымхэм къыратын фае. Подрядчикым иIофышIэу унэхэр къэзыкIухьэрэ пэпчъ «ТНС энерго Кубань» зыфиIорэ компанием цыхьэ къызэрэфишIырэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр (доверенность) ыIыгъ, удостоверениер иджэнабгъэ хэгъэнагъ.

УпчIэ зиIэхэр подрядчикым ителефон номерэу 8(952) 561-09-77, е «ТНС энерго Кубаным» и ЗыкI контактнэ Гупчэ, 8(861)298-01-70 теонхэ алъэ­кIыщт.