Загъэпсэфы, япсауныгъэ агъэпытэ

КIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ сыдигъокIи республикэм мэхьанэ ин щыраты. Гурыт еджапIэхэм ащыIэ лагерьхэм анэмыкIэу Мыекъопэ районым итхэм ыкIи хы ШIуцIэ Iушъом Iут зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм кIэлэцIыкIухэр ащэх.

Сурэтыр: А. Iэшъын

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр мы илъэсым жъоныгъуакIэм и 29-м аублагъ. ЗэкIэмкIи 2023-рэ илъэсым кIэлэ­цIы­кIухэм зызщагъэпсэфын ыкIи япса­уныгъэ зыщапсыхьан алъэкIыщт чIыпIэ 94-рэ къызэIуахыгъагъ, ахэм ащыщэу 2-р къалэм дэмыт зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэх, 92-р гурыт еджапIэхэм къащызэIуахырэ лагерьхэр арых.

ЗэкIэмкIи гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным кIэлэцIыкIу 7545-мэ за­гъэпсэфыщт ыкIи япсауныгъэ агъэ­пытэщт. АР-м министрэхэм я Кабинет иунашъокIэ мы илъэсым къыще­гъэжьагъэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ опе­рацием хэлажьэхэрэм зыныбжь имы­къугъэ шы-шыпхъоу яIэхэм республикэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэмкIэ загъэпсэфы.

Сменищэу гощыгъэу зыгъэпсэфыгъо лъэхъаныр республикэм щэкIо. КIэлэцIыкIу 6910-м щыщэу 4904-м мафэрэ Iоф зышIэрэ лагерьхэм защагъэпсэфыгъ, нэбгырэ 2006-рэ кIэлэцIыкIу лагерьхэм ащыIагъ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 530-р Херсон хэкум щыщых, 189-р лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэ ин зы­хэлъ кIэлэцIыкIух, 424-р хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яунагъохэм 3186-р щыIэныгъэм чIыпIэ къин ри­гъэ­уцогъэ унагъохэм къарыкIыгъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу ящэнэрэ сменэм нэбгырэ 673-мэ зыщагъэпсэфы.

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо лъэ­хъан гъэшIэгъонэу, шIуагъэ къытэу зэрэкIощтым зэхэщакIохэр ыуж итых. Пандемием ыпэкIэ щыIэгъэ шапхъэхэм атехьажьыгъэх. КIэлэцIыкIухэр зэ­рагъэчэфыхэрэм дакIоу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шIэныгъэ языгъэ­гъотыщт Iофтхьабзэхэр, спорт зэнэ­къокъухэр, джэгукIэхэр афызэхащэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.