МэфэкIым ипэгъокIэу

Адыгеим къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъу­хэр зыщыпсэухэрэ къуаджэу Мэфэхьаблэ спорт зэнэкъокъухэр щызэхащэгъагъэх. ­Сирием, Тыркуем, Югославием ыкIи Иорданием къарыкIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм якомандэхэм футболымкIэ IэпэIэсэныгъэу яIэр къагъэлъэгъуагъ.

МэфэкI ешIэгъухэр къызэIуихыгъ къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьад. Ащ шIуфэс гущыIэхэмкIэ къызэхэхьагъэхэм зафигъэзагъ: «Мыгъэ илъэс 25-рэ хъугъэ хэку къэгъэзэжьыныр зызэшIотхырэр. Зэнэ­къокъум щытекIорэм емылъытыгъэу, зэкъошныгъэ-блэгъэныгъэр ыгъэпытэнэу тыщэгугъы».

Мэфэхьаблэ ипащэу Хьасани Мыхьамэт игуапэу хигъэунэфыкIыгъ: «Чылэм мэфэкIэу дэтым егъэгушIох, осэ ин фашIы. ЯщыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтым, лъы­тэ­ныгъэ азыфагу илъэу зэрэщызэдэпсэущтхэм, гъэхъа­гъэхэр ашIыхэзэ мамырэу зэрэлэжьэщтхэм пылъых».

Тыркуем къикIыжьыгъэ командэм ипащэу Дачъэ Джэлал къызэриIотагъэмкIэ, илъэс пчъагъэ хъугъэу футбол купыр зэхащагъэу мэджэгух. IофшIэн сэнэхьат зэфэшъхьафэу яIэм емылъытыгъэу, футболым зэрипхы­гъэх. Мыгъэ нахь дэгъоу ащ зыфагъэхьазырыгъ, те­кIоныгъэм щыгугъхэу зэнэкъокъум къекIолIагъэх.

Сирием къикIыжьыгъэхэмкIэ командэм ипащэу Хьа­сан Муамыр мыщ фэдэ зэхахьэм зэкъошныгъэм зэ­рэ­фищэхэрэм игугъу къышIыгъ. Нахьыжъхэм ныбжьы­кIэ­мэ арагъэлъэгъурэ гъогум зэрэрыкIощтхэм ицыхьэ телъ.
Спорт IэпэIэсэныгъэу ахэлъыр купмэ къагъэлъэ­гъуагъ. Косово къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм а 1-рэ чIыпIэр, Тыркуем — я 2-рэ чIыпIэр, Иорданием — я 3-рэ чIыпIэр къырахыгъ, шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Лъэпшъыкъо Фатим.