Зичэзыу тхьамаф

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэнымрэ зыухъумэжьынымрэ сафэхьазыр» зыфиIорэм изичэзыу тхьамафэ бэдзэогъум и 24-м къыщегъэжьагъэу и 30-м нэс Мыекъуапэ щыкIощт.


Мы Iофтхьабзэр зытегъэпсыхьагъэр цIыф жъугъэхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэныр, апкъышъол псыхьэгъэныр, спортымрэ физическэ культурэмрэ апылъхэр нахьыбэ шIыгъэныр ары. Спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ шапхъэхэр атызэ, Мыекъуапэ дэсхэм яамал зынэсырэр зэрагъашIэ. Мыщ фэдэ тхьамафэхэр тикъалэ щызэхащэнхэр хэбзэшIу хъугъэ. Къэлэдэсхэри чанэу ахэм ахэлажьэх.