Лъэмыджищ агъэкIэжьы

«Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу Джэджэ районым истаницэу Джаджэмрэ Красногвардейскэ районым ит селоу Штурбинэмрэ зэзыпхыхэрэ гъогум хэхьэрэ лъэмыджэу псыхъоу Джаджэ телъыр агъэцэкIэжьы. Фирмэу «Ростовмостстрой» зыфиIорэр ары Iоф­шIэнхэр зыгъэцакIэхэрэр.

Автомобиль гъогухэм я ГъэIорышIапIэу «Адыгеяавтодорымрэ» гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо инспекциемрэ яшIэ хэлъэу лъэмыджыр зыщагъэцэкIэжьырэ уахътэм ар зэфашIыгъ. НэмыкI кIуапIэ зэрэщыIэр ары ащ фэдэ амал къязытыгъэр.

Лъэмыджыр я 70-рэ илъэсхэм якIэу­хым тыралъхьэгъагъ, гъэцэкIэжьынхэр зищыкIэгъагъэр бэшIагъэ. Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ ащ фежьэнхэ алъэ­кIыгъ. Мэлылъфэгъу мазэу зыфежьагъэ­хэм къыщыублагъэу псэолъэшIхэм асфальтыр тырахи, бетонэу ащ ычIэгъ чIэлъымрэ гъучI пкъэушхоу кIэтхэмрэ зэблахъугъэх. Метрэрэ сантиметрэ 60-кIэ нахь лъагэу, метритфыкIэ нахь кIыхьэу лъэмыджыр ашIыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ ыIэтырэр нахьыбэ хъущт. НахьыпэкIэ тонн 12 — 15 ыIэтыщтыгъэмэ, джы тонн 20 — 25-рэ ыукIочIышъунэу хъугъэ.
IофшIэнхэр 2023-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ нэс аухынэу ары лъэмы­джышIхэм гухэлъэу яIэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ Тэхъутэмыкъое районымкIэ псыхъоу Чыбый телъ лъэмыджыр агъэцэкIэжьынэу рагъэжьагъ, псыхъоу Фарзэ Джэджэ районыр зыщызэпичырэм те­лъыр икIэрыкIэу ашIыжьы.
Адыгеим илъэмыджэу мы илъэсым агъэкIэжьыхэрэм пстэумкIи сомэ миллион 425-рэ апэIухьащт.