Зэнэкъокъум шъукъыхэлажь

Культурэ гухэлъхэмкIэ Президент фондым грантхэмкIэ изэнэкъокъу шъхьаIэ хэлажьэ зышIоигъохэм бэдзэогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу Iоныгъом и 1-м нэс ялъэIу тхылъхэр арахьылIэн фае.

Культурэм, искусствэм, творчествэм япхыгъэ проектхэр ары зыхэплъэщтхэр. Зэнэкъокъур анахьэу зытегъэпсыхьагъэр лэжьэкIо купхэу, культурэм иIофышIэхэу хэгъэгум фэшъыпкъэным къыфаджэхэрэм, культурэм, искусствэм, творчествэм япхыгъэ проектхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары.

Проектхэр лъэныкъуи 9-мэ атегъэпсыхьагъэу щытын фае. Зэнэкъокъум хэлэжьэшъущтых мысатыу организациехэр, къэралыгъо учреждениехэр, корпорациехэр, компаниехэр, политическэ партиехэр ахэм аха­хьэрэм, унэе предпринимательхэр, сатыу организациехэр. Фондым иофициальнэ сайтэу httрs:// фондкультурныхинициатив. рф зыфиIорэм нахь игъэ­кIотыгъэу къэбархэр рагъотэнхэ алъэкIыщт.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным игъо зэрилъэгъугъэм тетэу 2021-рэ илъэсым культурэ гу­хэлъхэмкIэ Президент фондыр зэхащагъ. Культурэм, искусствэм, творчествэм япхыгъэ проектхэу мысатыу организациехэм, сатыу, муниципальнэ организациехэм ялIыкIохэм, унэе предпринимательхэм пхыращыхэрэм фондыр IэпыIэгъу афэхъу. ГрантхэмкIэ зэнэкъо­къуи 8-мэ якIэуххэр фондым зэфихьысыжьыгъэх. Сомэ миллиард 15,5-рэ зытефэгъэ творческэ гухэлъ мини 5 фэдизмэ къадырагъэштагъ. Урысыем ишъолъыр пстэуми ащ фэдэ проектхэр ащагъэцакIэх. 2021-рэ 2024-рэ илъэсхэмкIэ грант фондыр сомэ миллиард 32,5-рэ зэрэхъущтыр.