УсакIом ыцIэкIэ

Зыбзэ ыкIи зилъэпкъ шэн-хабзэхэр, шIыкIэ-гъэпсыкIэхэр зимыкIасэр иныдэлъфыбзэкIэ тхэн ылъэкIыщтэп.

Лъэпкъыр зилъапIэу, ащ илыузи, игукъауи, игушIогъо ини — ыщэчырэр изышIыкIэу, зэхэзышIэрэр ары усакIо хъурэр. Илъэс 60-м ехъугъэу адыгэ литературэм игупшысэ фегъэлажьэ усакIоу КIэсэбэжъ Къэплъан.

Шэуджэн районымкIэ къуа­джэу Пщыжъхьаблэ ар къыщы­хъугъ, щапIугъ. Усэныр еджа­кIозэ къыздиштагъ, творчествэм хэлъ-хэсыр ышIапэу непи ар мэусэ.

Бэдзэогъум и 13-м усакIом ыныбжь илъэс 80 мэхъу. Ежьыр Iэжь-лъэжь, чан, чыжьэрыплъ. Лъэпкъ литературэм иIахь зафэу хелъхьэ. Мы мафэхэм КIэсэбэжъ Къэплъан ыцIэкIэ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ мэфэкI тхылъ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Ар зыпшъэ ифагъэр краеведениемкIэ ыкIи литературэмкIэ отделым иIофышIэхэр ары. Отделым ипащэу Мэрэтыкъо Заремэ къызэриIуагъэмкIэ, мэфэкI къэгъэлъэгъонхэу адыгэ тхакIохэм афызэхащэхэрэр тиусэкIо-тхакIохэр, ахэм ящыIэныгъэ ыкIи ятворчествэ тхылъеджэхэр нахь пэблагъэ зэрашIыщтхэм фэшIушIэх.

АдыгабзэкIэ усэу, тхэу, ащкIэ Iоф зышIэрэ пэпчъ уасэ фэпшIыныр епэ-сыгъ. КIэсэбэжъым иадыгабзэ лъэш, адыгэ гущыIэ гъэшIэгъоныбэ егъэфедэ. Ипоэтическэ тхылъ зэфэшъхьафыбэ, ахэр гъэзетэу ыкIи журналэу къызыщыхаутыгъэхэр, ежь усакIом ышъхьэкIэ къыдигъэкIыщтыгъэ гъэзетэу «Тхьэм ынэшIу», журналэу «Глагол Кавказа» ыкIи литературоведхэм усакIом итхыгъэхэм уасэу аратырэр къызыщыIуагъэхэр къэгъэлъэгъоным хэлъых. Ахэм ащыщых шIэныгъэлэжьхэу Шъхьэлэхъо Абу, Бэ­джэнэ Мурат, тхакIохэу Кощ­бэе Пщымафэ, Цуекъо Юныс, Гарий Немченкэм, Пэнэшъу Хьазрэт, нэмыкIхэми фатхы­гъэхэр. Лъэпкъ тхылъеджапIэм къыдигъэкIырэ тхылъэу «Па­мятные даты по Республике Адыгея на 2003 год» зыфиIо­рэми усакIом фэгъэхьыгъэ тхы­гъэу къыдэхьагъэр къэгъэлъэгъоным хэхьагъ. «Зэманым нэ чанкIэ хаплъэщтыгъ» зыцIэ къэгъэлъэгъоныр тхьамэфитIум зэIухыгъэщт.

(Тикорр.).