ЦIыфхэм ядаохэм ахэплъагъэх

Монополием пэшIуекIорэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм щызэхэщэгъэ Общественнэ советым иIэгъэ зэхэсыгъом коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациеу Адыгеим Iоф щызышIэхэрэм алъэныкъокIэ цIыфхэм даоу къаты­гъэ­хэр щызэхафыгъэх.

Мы Iофыгъом идэгъэзыжьын тегущыIэхэзэ, Общественнэ советым епхыгъэу ащ Iоф дэзышIэщт IофшIэкIо купыр агъэ­нэфагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх «Россети Кубань» илIыкIо, ­Адыгэ электрическэ сетьхэм якъутамэ ипащэ, «ТНС Энерго Кубань» зыфиIорэм идиректор, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Майкопская ТЭЦ» ыкIи АР-м ипсэупIэ инспекцие яIофышIэхэр.

Iофтхьабзэм зыщытегущыIагъэхэр: Адыгеим ирайонхэм ащыщхэм электричествэр бэрэ зэрэщагъэкIуасэрэр, электричествэу аIэкIагъахьэрэм кIуачIэу иIэм цIыфхэр зэримыгъэра­зэхэрэр, ащ ыпкIэу атырэм ибагъ, нэмыкIхэри.

Монополием пэшIуекIорэ федеральнэ къулыкъум и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу ХьапэкIэ Аслъан къызэри­IуагъэмкIэ, пшъэрылъэу яIэхэм ащыщ монополием пэшIуекIорэ къулыкъум, фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэм яIофшIэн зэIухыгъэу щытыныр.

ГъэIорышIапIэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ Общественнэ советым итхьаматэу Сергей Пастернак пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Майкопская ТЭЦ» зыфиIорэм фигъэпытагъ ошIэ-­дэмышIэ Iоф къэхъумэ, дис­перческэ къулыкъум иIофшIэн нахь ыгъэлъэшынэу.

Общественнэ советым хэтхэм яупчIабэ сетевой компаниехэм афагъэзагъэх. Ахэм ащыщ электричествэр бэрэ зэрагъэкIуасэрэм ыкIи ащ кIуа­чIэу иIэм зэ­римыгъэразэхэрэм къахэкIэу электроэнергиекIэ Iоф зышIэрэ пкъыгъохэр бэрэ зэрэкъутэ­хэрэр.

Адыгэ электрическэ сетьхэм ятхьаматэу Дмитрий Рязанцевым къызэриIуагъэмкIэ, ежьхэм ялажьэ хэлъэу къутэгъэ элект­рическэ приборхэм алъэныкъо­кIэ хъугъэ-шIагъэ пэпчъ зэхафыным ыкIи хьыкумым иунашъо хэлъэу гумэкIыгъор да­гъэзыжьыным фэхьазырых.

2023-рэ илъэсым къыкIоцI Общественнэ советым хэтхэм коммунальнэ фэIо-фашIэхэм япхыгъэ упчIэхэм афэгъэхьыгъэу джыри Iофыгъо зэфэшъхьаф­хэр зэхафынхэу рахъухьагъ.