IэпыIэгъур зэпыурэп

Адыгеим хэгъэгум ишъолъырыкIэхэм зэдэлэ­жьэныгъэу адыриIэм зырегъэушъомбгъу, Херсон хэкумкIэ Геническэ районым нахь лъэшэу ынаIэ тырегъэты.

Гъогу картэм диштэу Геническэ районыр зыпкъ игъэуцожьыгъэным пае 2023-рэ илъэсымкIэ республикэ бюджетым имылъкоу сомэ миллион 225-рэ къыхагъэкIыщт. «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ проектхэр зэрагъэцэкIэщт шIыкIэмкIэ егъэгъуазэх, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ышъхьэкIэ ахэм гъунэ алъефы.

Мы илъэсым Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу афэ­хъу­хэзэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъэ заулэ: МФЦ-р, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексыр, гурыт еджапIэхэу N 1-мрэ 2-мрэ апае спорт джэгупIэхэр Геническэ щагъэпсынхэу рахъухьэ. ЯтIо­нэрэ гурыт еджапIэр илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу агъэцэкIэжын ямурад.

ТыдэкIи IофшIэнхэм щафе­жьагъэх. МФЦ-м ипроцент 50-р агъэпсыгъах, квадрат метрэ 510-рэ зиинэгъэщт унэм къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фа­шIэхэм ягъэцэкIэнкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэкIэ иIэщтых. Унэм къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэ­псыхьани аублагъ.

Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплекситIоу квадрат метрэ 540-рэ зырыз зиинэгъэщтхэм яшIыни Адыгеим ипсэолъэшIхэр фежьагъэх. Псэуалъэхэр заухыхэкIэ, Геническэ дэсхэм спортым пылъынхэу амал яIэщт. Анахьэу гурыт еджапIэхэу N 1-мрэ 2-мрэ якIэ­лэеджакIохэмкIэ ар Iэрыфэгъоу щытыщт, сыда пIомэ псауны­гъэр зыщагъэпытэщт физкультурэ комплексхэр ахэм апэблагъэу агъэпсых. Мы гурыт еджапIэхэм апэблэгъэ спорт джэгупIэхэри агъэхьазырыгъахэх. Спорт оборудованием игъэуцункIэ ищыкIэгъэ амалхэр псэолъэшIхэм зэрахьагъ.

Геническэ дэт краеведческэ музеим игъэцэкIэжьынкIэ Iоф­шIэнхэм япроцент 42-р аухыгъ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм, нэ­мыкI социальнэ псэуалъэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ Адыгеир тапэкIи Геническэ районым IэпыIэгъу фэхъущт. Къихьащт илъэсымкIэ IофшIэнхэм яплан хабзэм ичIыпIэ къулыкъухэр ягъусэхэу зэ­ха­гъэуцох. Геническэ районыр зыпкъ игъэуцожьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ IэпыIэгъур егъэгъотыгъэным республикэр зэрэфэ­хьазырыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Херсон хэкумкIэ Геническэ районым имуниципалитетхэр Адыгеим къызэрэрапхыгъэхэр. Ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, инфраструктурэ, социальнэ псэуалъэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэр 2022-рэ илъэсым зэрахьэхэу рагъэ­жьагъэх. КъумпIыл Мурат а районым зыщэIэм, IэпыIэгъу зищыкIэгъэ лъэныкъохэр агъэ­нэфэгъагъэх. ГъэрекIо Адыгеим испециалистхэм гурыт еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ­хэмрэ агъэцэкIэжьыгъэх, спорт Iэмэ-псымэхэр къащэфыгъэх, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр агъэ­псыгъэх, транспорт, инженер инфраструктурэм ипсэолъэ заулэ зыпкъ рагъэуцожьыгъ. Адыгеим иврачхэр Геническэ щыIагъэх, якIэлэцIыкIухэм рес­публикэм илагерьхэм гъэмафэм защагъэпсэфыгъ.

«IэпыIэгъу тызыфэхъурэ Геническэ районым джыри бэ щытшIэщтыр: гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм IэпыIэгъу тафэхъун, инфраструктурэр зыпкъ идгъэуцожьын, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр дгъэпсынхэ фае. ШIушIэ IэпыIэгъоу яттырэм зедгъэушъомбгъущт. Президен­тэу Владимир Путиным къытфишIырэ пшъэрылъхэр зэкIэ дгъэцэкIэщтых», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.