Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъэныгъэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Унагъор — тиобществэрэ къэралыгъомрэ алъапс. Сабыим апэрэ лъэбэкъухэр зыщидзыгъэхэм къыщыублагъэу унагъоу къызэрыхъухьагъэм, игупсэ цIыфхэу къешIэкIыгъэхэм яфэмэ-бжьымэ къытырихьэу регъажьэ. Шэн-хабзэу хэлъыщтхэри, гушъхьэлэжьын лъэныкъомкIэ зыфэдэщтыри нахь нафэ къэхъух.

ЛIэуж зэфэшъхьафхэр зэзыпхырэр, лъэпкъым игу­шъхьэлэжьыгъэ, икультурнэ хэбзэ шIагъохэр къэзыухъумэрэр унагъор ары. КIэлэегъэджэ цIэрыIоу Антон Макаренкэм зэриIощтыгъэу, «Непэрэ ны-тыхэм якIэлэцIыкIухэр апIухэзэ, тихэгъэгу имызакъоу, дунаим зэрэпсаоу къырыкIощтыр зэлъытыгъэхэр апIух».

Арышъ, непэ унагъом икъэухъумэн апшъэрэ пшъэ­рылъхэм ащыщ, Урысыем щыпсэурэ пэпчъ ицыхьэ зытелъыжьэу инеущырэ мафэ пэплъэнымкIэ, къэралыгъом иIэпыIэгъу зэхишIыкIынымкIэ а пстэуми мэхьанэшхо яI.

Непэ Адыгеим кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъэ программабэ щагъэцакIэ. ТапэкIи а IофшIэныр лъагъэкIотэщт.
Унэгъо зэгурыIожь насыпышIохэу щыIэхэр нахьыбэ хъухэ къэс, тихэгъэгуи нахь пытэ зэрэхъущтым тицыхьэ телъ.

ЗэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, дунаир мамырэу, шIум шъущымыкIэу шъупсэунэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу,Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.