Щынэгъончъэным иIофыгъохэр

Урысые Федерацием щы­нэгъончъэнымкIэ и Совет и Секретарэу Николай Патрушевымрэ Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ фе­деральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновымрэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым щы­нэгъончъагъэ илъынымкIэ зигъо Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэу Краснодар щыкIуагъэр зэращагъ.

Краснодар краим иадминистрацие ипресс-къулыкъу.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх фе­деральнэ министерствэхэм, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ регионхэм япащэхэр. Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Адыге­им илIыкIо куп ипэщагъ. ОшIэ­дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ, цIыфхэр гузэжъогъу чIыпIэ имыфэнхэмкIэ амал тедзэу зэрахьащтхэм зэIукIэм шъхьафэу щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIофышIэхэм зэрариIуагъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ республикэм Iофышхо щашIэ.

«Хэбзэ къулыкъу пстэуми пшъэрылъышхоу яIэхэм ащыщ тицIыфхэр чIыопс, техногеннэ нэшанэ зиIэ ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм ащыухъумэгъэнхэр. Ащ фэдэ лъэхъанхэм узэрэзекIощт шIыкIэр Адыгеим къыщыха­хыгъах. Ахэм шIуагъэ къызэратырэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ. Федеральнэ пащэхэм яIэпыIэгъу хэлъэу цIыфхэмрэ чIыпIэхэмрэ щынэгъончъагъэ яIэным пае амалэу щыIэхэр зэкIэ дгъэфедэщтых», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЦIыфхэмрэ чIыпIэхэмрэ якъэу­хъумэнкIэ, УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм ящыкIагъэхэр ягъэгъотыгъэнымкIэ, мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм арысхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр шъолъырхэм япащэхэм афашIыгъэх.

Украинэм изэщыгъэкъокIо­-разведывательнэ купхэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ, ахэм террористическэ актхэр зэрамыхьанхэмкIэ Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм атегущыIагъэх.

Энергетическэ, биологическэ, химическэ псэуалъэхэм, гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэм ыкIи цIыфхэр жъу­гъэу зыщызэрэугъоирэ нэмыкI чIыпIэхэм террористическэ актхэр ащызэрамыхьанхэм икъоу анаIэ тырагъэтызэ ашIынэу афагъэпытагъ.

Краснодар краим иадминистрацие ипресс-къулыкъу.

Зэпахырэ узхэр зыпкъ къи­кIыхэрэр искусственнэу къы­хэ­хыгъэнхэмкIэ США-м амалэу зэрихьэхэрэм япхыгъэ Iофы­гъо­хэми алъыIэсыгъэх. Лъэшэу къызыщыфэбэрэ, псыхъохэр нэпкъхэм къадэкIын залъэкIыщт лъэхъанхэми ошIэ-дэмышIэ тхьа­мыкIагъохэр къэхъунхэ зэ­ри­лъэ­кIыщтхэм афэхьазырынхэ зэрэфаеми мыщ щытегущыIа­гъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы ощхы­шхохэр къызэрещхыгъэхэм ыкIи ошъум апкъ къикIыкIэ мы илъэ­сыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу гъогогъуи 5 ошIэ-дэмышIэ гумэкIыгъохэр республикэм зэ­рэщыIагъэхэр. ПстэумкIи унэ­гъо мин 1,6-рэ фэдизмэ, мэкъумэщ лэжьэкIупIэ гектар 750-м чIэнагъэ ашIыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ ышъхьэкIэ ошIэ-дэмышIэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын зэрэкIорэм ынаIэ тыригъэтыгъ. Псым зэрар зэри­хыгъэхэм охътэ кIэкIым къыкIоцI зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аIэкIагъэхьагъ.

ЦIыфхэр псыкъиуным щыу­хъумэгъэнхэм пае гидротехническэ псэуалъэхэр щынэгъончъэнхэмкIэ Iоф гъэнэфагъэхэр агъэцакIэх. 2021 — 2023-рэ илъэсхэм гидротехническэ псэуалъэхэу зыми имыягъэхэр ыкIи шапхъэхэм адимыштэхэрэр нахь макIэ хъугъэх. Мыгъэ зыми фэмыгъэзэгъэ дамбищмэ ягъэцэкIэжьын аухынэу, дамбитIумэ щынэгъо чIыпIэу яIэхэр агъэцэ­кIэжьынхэу рахъухьэ.

МашIом республикэм зыкъы­щимыштэнымкIэ хэбзэ правовой актхэм ахэплъэжьыгъэх, машIом зыкъызыщиштэн ылъэ­кIыщт мэзхэр ауплъэкIугъэх. МашIом зыкъимыштэнымкIэ муниципалитетхэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр агъэлъэшыгъ, щынэгъончъагъэ яIэнымкIэ ама­лэу щыIэхэр цIыфхэм игъэкIотыгъэу къафаIуатэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу