ЧIыопсым иягъэ емыкIэу

Урысые Федерацием псэолъэшIынымкIэ ыкIи унэ-коммунальнэ хъыз­мэтымкIэ иминистрэу Ирек Файзуллиным тхьамэтагъор зыщы­зэрихьэгъэ зэIукIэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ар Москва щыкIуагъ.

УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерств.

 ЗекIонымкIэ кластерхэр гъэ­псыгъэнхэм пае (мыхэм зыкIэ ащыщ гъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ») инфраструктурнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ Iо­фыгъоу щыIэхэм язэшIохын мыщ щытегущыIагъэх. Федеральнэ проектэу «ЗекIоным иинфраструктурэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэмрэ лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьэкIэ егъэблэгъэнымрэ» зыфиIохэрэм ателъытагъэу про­ектхэр агъэцакIэх.

УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерств.

Мы зэIукIэм хэлэжьагъэх Iахьзэхэлъ обществэу «Корпорация Туризм.РФ» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Сергей Су­хановыр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, обществэу «Россети» зыфиIорэм игенеральнэ пащэ игуадзэу Алексей Мольскэр ыкIи инвес­торхэр.

«Непэ хэгъэгу кIоцI зекIоныр тэркIэ анахь пшъэрылъ шъхьа­Iэхэм зыкIэ ащыщ. Iофхэм язытет зыфэдэм емылъытыгъэу зекIоным епхыгъэ псэолъа­кIэхэр амал зэриIэкIэ нахь псынкIэу гъэпсыгъэнхэм телъы­тэгъэ IофшIэныр зэрищыкIагъэм тетэу зэхэщэгъэным пае хэкIыпIэхэр къэгъотыгъэнхэ фае. Шъыпкъэ, ащкIэ инженер инфраструктурэр: псыр, фабэр, электричествэр зэраIэкIэхьащтхэ системэхэр гъэпсыгъэнхэ, Урысыем псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ пхырищырэ проектхэр нахь шIэхэу гъэцэкIэ­гъэнхэ фае. Инвестиционнэ фе­деральнэ программэм тетэу къэуцурэ пшъэрылъхэр зэшIо­хыгъэнхэ фае», — къыIуагъ Урысыем псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ ипащэу Ирек Файзуллиным.

УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерств.

ГъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» ишIынкIэ мэхьа­нэшхо зиIэ проектышхоу зэшIуахын фаехэм ащыщ лыжэхэмкIэ къызщачъы­хьащт гъогоу километрэ 25-рэ фэдиз хъущтыр, ар гъэцэкIагъэ хъуным пае Адыгеим Iофтхьэбзэ гъэ­нэфагъэхэр щызэшIуахых. ГъэпсэфыпIэм илъэсым исыд фэдэрэ лъэхъани Iоф ышIэшъущт, республикэм зекIоу къихьэхэрэри фэдэ пчъагъэкIэ нахьыбэ хъущтых. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, проектым къыдилъытэрэ Iофтхьабзэу ыпэкIэ агъэ­нэфэгъагъэхэр зэкIэ графикым тетэу гъэцэкIагъэ мэхъух, ащкIэ ищыкIэгъэ зэзэгъыныгъэхэри зэда­шIыгъахэх.

Проектэу «Лэгъонакъэ» ипхырыщын Iахьзэхэлъ обществэу «Корпорация Туризм.РФ» зыфиIорэр ягъусэу лъэкIуатэ. ГъэпсэфыпIэм епхыгъэ инфраструктурэр шIыгъэнымкIэ лъэпкъ проектыкIэм ишIуа­гъэ къэкIощт. 2022-рэ илъэсым къыщыублагъэу Урысыем псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ IэпыIэгъу къареты, мыщ хэхьэх электричествэр къящэлIэгъэным епхыгъэ Iофхэри.

УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерств.

Урысыем псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ къаIэкIигъэхьэгъэ субсидиехэм яшIуагъэкIэ электросетьхэм апышIэгъэнхэм нэмыкIэу зекIонымкIэ проектыкIэм къыдилъы­тэрэ автомобиль гъогоу «Дахъо — бгы тешъоу Лэгъо-накъэ» зыфиIорэм изы Iахь зэтырагъэпсы­хьащт ыкIи инженер инфраструктурэмкIэ ищы­кIагъэхэри агъэпсыщтых. Ахэм анэмыкIэу псыр къа­IэкIэзыгъэхьащт ыкIи агъэфедагъэр Iузыщы­жьыщт системэр агъэ­псыщт.

«Автомобиль гъогоу «Дахъо — бгы тешъоу Лэгъо-накъэ» зыфиIорэм изы Iахь изэтегъэпсыхьан аублэгъах, джащ фэдэу чIычIэгъым щагъэтIылъыщт газрыкIуапIэм ишIыни къыдалъытэ. ЮНЕСКО-м и Дунэе кIэн къыхиубы­тэрэ псэуалъэхэм анэ­сыщтхэп, шъолъырым ичIыопс байныгъэхэр мыу­къогъэнхэм тегъэпсы­хьагъэу псэолъэшIыным епхыгъэ Iофхэр зэшIуа­хыщтых. Анахь мэхьанэ зиIэр проектыр икъоу ыкIэм нэгъэсыгъэныр ары. Ар гъэцэкIагъэ зы­хъукIэ зекIоным ихэхъоныгъэ имызакъоу, Адыгеим иэкономикэ нахь зы­къы­IэтынымкIи ишIогъэшхо къэкIощт. А пстэуми яшIуа­гъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIакIэу мин пчъагъэ щыIэ хъущт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат зэIукIэм икIэуххэм япхыгъэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъ