Адыгеим апэрэу щагъэпсыщт

Адыгэ Республикэм медицинэм ылъэныкъокIэ игъэсэныгъэ кластерэу «Профимед» зыфиIорэр Мыекъопэ къэралыгъо технологи­че­скэ университетым къыщызэIуахыщт. Федеральнэ проектэу «Про­фес­сионалитет» зыфиIорэм къыщыдэлъытэгъэ грантым ишIуагъэкIэ ар агъэпсыщт.

Ащ пае зэнэкъокъум икIэ­ух­хэмкIэ МКъТУ-м субсидиеу сомэ миллион 60,5-рэ къы­Iэ-кIэхьагъ, лъэныкъохэу «Мамыку IофшIэныр», «Iэзэн IофшIэныр», «Фармация»,«Лабораторнэ ди­агностикэр», «Сестринское дело» зыфиIохэрэм афыра­гъэджэнхэм пае лъэхъаным ди­штэрэ Iэмэ­-псымэхэмрэ зыщеджэхэрэ аудиториехэм язэтегъэпсыхьанрэ мылъкур апэ­Iухьащт.

Республикэм иминистрэхэм я Кабинет къыпкъырыкIыгъ кластерым изэхэщэн ыкIи Адыге­им псауныгъэр къэухъу­мэгъэным ылъэныкъокIэ IофышIэ фэмыхъуныгъэу иIэхэр дэгъэзыжьыгъэным тегъэпсы­хьагъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, республикэм имедицинэ учреж­дениехэм IофышIэхэм алъэныкъокIэ фэныкъоныгъэ ямыIэным иIофыгъо АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет. Гу­мэкIыгъоу къэуцухэрэм ядэгъэ­зыжьын тегъэпсыхьэгъэ Iофхэр тишъолъыр щызэшIуахых. Джащ фэдэу Мыекъопэ медицинэ колледжым 2022 —– 2023-рэ илъэс еджэгъум бюджет чIыпIэ 200 къыщыдалъытагъ. Мы пчъа­гъэр чIыпIэ 40-кIэ нахьыб гъэ­рекIорэм нахьи. Къэралыгъом иапшъэрэ еджэпIэ пэрытхэм ащеджэнхэу студентхэр гумэкIыгъом идэгъэзыжьын тегъэ­псыхьагъэу агъакIох, программэхэу «Земский доктор» ыкIи «Земский фельдшер» зыфи­Iохэрэм тишъолъыр чанэу ахэлажьэ.

Кластерым иIофшIэн къыхиубытэу псауныгъэм икъэухъумэн иучреждениехэм гурыт Iофы­шIэхэу ащылэжьэщтхэм ягъэхьазырын зэшIуахыщт. IофшIэным хэгъэщагъэхэу зэрэрагъэджэщтхэм ишIуагъэкIэ медицинэ IофышIэхэм ясэнэхьаткIэ ящыкIэгъэ IофшIэкIэ амалхэр, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ медицинэ технологиехэм ягъэфедэнкIэ шIэныгъэхэр къызIэкIагъэхьащтых.
Кластерым иегъэджэн программэкIэ гурыт сэнэхьат гъэсэныгъэ зэзыгъэгъотыщтхэм япчъагъэ зэкIэмкIи студент мини 3 фэдиз. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым къызэрэщаIуагъэмкIэ, Адыгеим имедицинэ организациехэм ящыкIагъэу зигугъу къашIыхэрэм атегъэпсыхьэгъэ IофышIэхэу зисэнэхьат хэшIыкI ин фызиIэхэр гъэсэныгъэ кластерым къыгъэхьазырыщтых, ахэм аIутхэм яшIэныгъэхэм яхэгъэхъон щыдэлэжьэщтых, гурыт ыкIи апшъэрэ сэнэхьат зэзыгъэгъотыгъэхэу еджапIэхэм къачIэкIыхэрэм яшIэныгъэхэм яуплъэкIун щызэшIуахыщт, гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ организациехэм егъэджэн амалхэмкIэ IэпыIэгъу щафэхъу­щтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу