Iоныгъом ехъулIэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гурыт еджапIэхэм ащыщхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэращыкIорэр ыуплъэкIугъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къызыдыригъэштэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу Урысые политическэ партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гурыт еджа­пIэхэм ягъэцэкIэжьын тегъэпсыхьэгъэ программэр тихэгъэгу зэрэщагъэцакIэрэр.

ГъэрекIо Адыгеим игурыт еджэпIи 9-мэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIагъэх, мыгъэ еджэпIи 7 агъэцэкIэжьы. Илъэси 3-м къыкIоцI респуб­ликэм игурыт еджэпIэ 62-мэ гъэцэкIэжьын игъэкIотыгъэхэр яшIылIэгъэнхэмкIэ лъэIу тхылъхэр федеральнэ гупчэм IэкIагъэхьагъэх. Мыгъэ Мыекъуапэ дэт гурыт еджапIэхэр ары на­хьыбэу агъэцэкIэжьыщтхэр. ГущыIэм пае, къэлэ гурыт еджа­пIэхэу N 3-м, 20-м, 23-м, лицееу N 8-м гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр джырэкIэ ащэкIох. КъумпIыл Мурат лицееу N 2-м гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэ­рэщыкIохэрэм тыгъуасэ нэIуасэ зыфишIыгъ. ГъэрекIо спорт джэ­гупIэ мыщ щагъэпсыгъ, мыгъэ унэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIэх. Лицееу N 8-у Женя Поповым ыцIэ зыхьырэм ипащэу Эмма Осерскаям Адыге­им и ЛIышъхьэ IэпыIэгъу къызэ­раритырэм фэшI зэрэфэразэр риIуагъ. Гурыт еджапIэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, загъэ­псыгъэм къыщегъэжьагъэу еджа­пIэм зыкIи гъэцэкIэжьынышхохэр рашIылIэгъагъэхэп. Лицеим иинженер коммуникациехэр, ипчъэ, ишъхьаныгъупчъэ блыпкъхэр зэкIэ зэблахъущтых. Джащ фэдэу ыкIоцIкIи, ыкIыбкIи ар агъэдэхэщт. IофшIэнхэм япроцент 85-р агъэцэкIэгъах.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ афишIыгъ гурыт еджапIэ­хэм ягъэцэкIэжьынкIэ псэолъэп­хъэ дэгъухэр, къэбар технологие пэрытхэр къызфагъэфедэнэу, гурыт еджапIэхэу IофшIэкIэ амал дэгъухэр зиIэхэм яопыт зэрагъэшIэнэу ыкIи аIэ къырагъэхьанэу. Лицеим ищагу изэтегъэпсыхьанкIэ, чъыг-къэгъагъ­хэр ащ щыгъэтIысхьэгъэнхэмкIэ, остыгъэхэр щыгъэуцугъэнхэмкIэ, пионер лIыхъужъэу Же­ня Поповым исаугъэт къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсы­хьанкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр республикэм ипащэ афи­шIыгъэх.

«ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэрашIылIэщт гурыт еджапIэхэу программэм хагъэхьагъэхэр илъэсыкIэм ехъулIэу хьазырынхэ фае. ГъэцэкIэжьынхэм яшIуа­гъэкIэ гурыт еджапIэхэм теп-
лъа­кIэ яIэ, еджэныр ахэм гъэ­хъагъэ хэлъэу ащызэхэщагъэ хъущт. Къэралыгъо программэм иамалхэр нахь шIуагъэ къытэу къызфэдгъэфедэн фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ГъэсэныгъэмкIэ гупчэу N 5-у Абдзэхэхьаблэ дэтым, къутырэу Чернышевым игурыт еджапIэу N 8-м, къутырэу Тихоновым дэт гурыт еджапIэу N 9-м гъэцэ­кIэжьын IофшIэнхэр джыдэдэм ащэкIох.

Гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр игъом ащаухынхэу, амалыкIэхэр яIэу Iоныгъом и 1-м еджэныр ахэм ащарагъэ­жьэжьынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

ШэпхъакIэхэм адиштэрэ гъэсэныгъэр

Мыекъопэ районым ит станицэу Дахъом игъэсэныгъэ гупчэу N 5-у кIэлэеджэкIуи 147-рэ зычIэсым гъэцэкIэжьынхэр зэрэщыкIохэрэр джащ фэдэу мы мафэхэм АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъ.

Гъэсэныгъэм иучреждениехэр гъэкIэжьыгъэнхэм епхыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу гупчэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр рашIылIэх. Шъхьан­гъупчъэхэр, инженернэ псэуа­лъэхэр, джэхашъохэр зэблахъух, джащ фэдэу гупчэм ыкIоцI ыкIи ыкIыб зэтырагъэпсыхьажьыщт. А IофшIэнхэм апэIухьанэу бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 50 къафатIуп­щыгъ. Ащ нэмыкIэу сомэ милли­они 5,3-р тедзэу псэуалъэхэм ыкIи Iэмэ-псымэ зэфэшъхьаф­хэм атефэщт. ПшъэдэкIыжь гъэ­нэфагъэ зыхьырэ обществэу «Перспектива» зыфиIорэм Iоф­шIэнхэр егъэцакIэх.
Районым ипащэ, гъэсэныгъэ гупчэм ыкIи псэолъэшIхэм АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэгъу афэ­хъугъ ыкIи IофшIэныр зэрифэшъуа-
шэу зэшIуахын, агъэуцугъэ пIа­лъэм ехъулIэу аухын зэрэфаер ариIуагъ.

Джырэ шапхъэхэм адиштэу, дахэу ыкIи гупсэфэу гупчэр хъун фае. IофшIэн пстэури игъом зэшIохыгъэн фае егъэджэным иягъэ емыкIыным фэшI. Джащ фэдэу еджапIэ-
хэм къапэIулъ чIыпIэхэри зэтегъэпсыхьэгъэнхэ, щынэгъончъэ­ным ишапхъэхэм адиштэнхэ фае. КIэлэегъаджэхэм, кIэлэ­еджакIохэм, ны-тыхэм ащ уасэ зэрэфашIыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

IофшIэнхэр зэрагъэцакIэрэр зызэрегъэлъэгъу ужым АР-м и ЛIышъхьэ районым ыкIи къоджэ псэупIэм япащэхэр игъусэхэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм игъэцэ­кIэжьын епхыгъэ проектым игъэхьазырын, станицэм игъогухэм ягъэкIэжьын ыкIи зекIохэр бэу къызэрэкIохэрэр къыдыхэлъытагъэу джырэ шапхъэ­хэм адиштэрэ гъогунэпцэ сервисым игъэпсын афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.Къоджэ псэупIэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ къэралыгъо программэм анахь мэхьанэ зиIэ инфраструктурнэ объектхэр хэгъэхьэгъэнхэмкIэ IофшIэныр зэшIуа­хынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу