ЦIыфхэм яеплъыкIэ къыдэлъытагъэу

Анахь мэхьанэ зэратырэ проектхэм ащыщэу «Джырэ уахътэм диштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIоу лъэпкъ проектэу «ЦIыфхэр зы­чIэс унэхэмрэ къэлэ щы­­IакIэмрэ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэм игъэ­цэкIэн Адыгеим щэкIо. Мыекъуапэ щызэшIуа­хырэ IофшIэнхэм язытет тыгъуасэ ыуплъэ­кIугъ АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

А. Гусев.

Урамэу Жуковскэм ыцIэ зыхьырэм тет унэу фэ­тэрыбэу зэхэтым ­ищагу ар щыIагъ. Мы уплъэ­кIун Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэх АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ игуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Геннадий Митрофановыр, подряднэ организацием, компанием ялIыкIохэр.

Мыекъуапэ ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, рес­публикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIэпыIэгъу хэлъэу щагухэм язэтегъэпсы­хьан­кIэ мы илъэсым Iофэу зэшIуахыгъэр фэдитIукIэ нахьыбэ хъугъэ. Илъэсэу икIыгъэм щагуи 10 зэтырагъэпсыхьэгъагъэмэ, мы илъэсым — щагу 20. Рес­публикэм икъэлэ шъхьаIэ икъыдэхьапIэ дэжь щыIэ Юннатхэм яурамрэ Димит­ровым ыцIэ зыхьырэмрэ алъэныкъокIэ гъэзэгъэ зы общественнэ чIыпIи джащ фэдэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Ахэм IофшIэнхэр ащау­хыгъэх. ШышъхьэIум ехъу­лIэу IофшIэнэу къэнагъэ­хэр аухынхэу мэгугъэх. Щагухэм зыкIэ ащыщэу Жуковскэм ыцIэ зыхьырэ урамым тет унэу N 47-м къыпэIулъыр ыкIэм нэсэу зэтырагъэпсыхьэгъах. КIэлэцIыкIу джэгупIэ ащ щашIыгъ, къэгъагъэхэр агъэтIысхьагъэх, тIысыпIэ­хэр, джащ фэдэу хэкIи­тэ­къупIэхэр агъэуцугъэх, автомобильхэр зыдагъэуцущтхэри агъэнэфагъэх. Мы дизайн-проектымкIэ цIыфхэм яеплъыкIэхэр ыпэрапшIэу зэрагъэшIэ­гъагъэх, ахэри зэтегъэпсы­хьан IофшIэнхэм къахэлэ­жьагъэх, шэмбэт шIыхьаф­хэр зэхащэщтыгъэх.

Фэтэрыбэу зэхэт унэм чIэсхэм КъумпIыл Мурат гущыIэгъу зафэхъум, Iоф­шIэнхэр гъэцэкIагъэ зэ­рэхъугъэхэм агъэразэхэмэ зэригъэшIагъ, нэмыкI Iоф­тхьабзэу цIыфхэр зыгъэгумэкIхэрэм къалэмрэ республикэмрэ хабзэр ащызыIыгъхэм къадыра­гъэштэным ынаIэ тыри­гъэтынэуи ыгъэгугъагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэрэ Мыекъуапэ ипащэрэ зэра­фэразэхэр цIыфхэм къа­Iуагъ, подряднэ организациеми IофшIэнхэр дэгъоу зэригъэцэкIагъэхэр къыхагъэщыгъ. Ащ дакIоу джыри шIоигъоныгъэ заулэхэми ягугъу къашIыгъ. Iофыгъоу къаIэтыгъэхэмкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр ЛIышъхьэм мэрием ыпа­шъхьэ къыщигъэуцугъэх. ЦIыфхэр къызкIэлъэIугъэ­хэм ащыщых фэбэ­рыкIуа­пIэр нэмыкI чIыпIэ ахьы­жьыныр, урамхэр нахь дэгъоу къэгъэнэфы­гъэнхэр.
Общественнэ уплъэкIуным мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, сыда пIомэ зэкIэ лъэныкъохэр икъоу къыдэлъытэгъэнхэм иамал ащ къеты, цIыфхэмкIэ Iэ­рыфэгъоу, дахэу щагухэр щытынхэмкIи ар лъэпсэшIу мэхъу.

«ЧIыпIэхэм язэтегъэ­псы­­хьанкIэ цIыфхэм яеплъы­кIэ зэгъэшIэгъэн, ащ къыпкъырыкIыгъэн фае. Арэущтэу зыхъукIэ, Iофтхьабзэхэм язэшIохыни нахь Iэрыфэгъу хъущт, ежь цIыфхэри а Iофтхьабзэхэм нахь чанэу къахэлэжьэнхэ алъэкIыщт. ЦIыфхэм ежьхэми яфедэ зэрэхэ­лъыр къагурыIозэ, афэ­лъэкIыщтымкIэ яшIуагъэ къагъэ­кIоным, ящагухэр агъэ­къэбзэнхэм, чъыг-къэ­гъагъхэр агъэтIысхьанхэм мэ­хьанэ яI. Тэ типшъэ­рылъыр ащкIэ тишIуагъэ ядгъэкIыныр, лъэпкъ проектым IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ амалхэр дгъэфе­­дэнхэр ары. ТкIуачIэ зэ­хэ­­лъэу республикэм ипсэу­пIэ пэпчъ амал зэриIэкIэ нахь къабзэ, нахь дахэ, нахь гупсэфыпIэ зэрэхъущтым тыкъыпкъырыкIызэ ти­пшъэ­рылъхэр дгъэцэкIэнхэ фае», — къы­Iуагъ КъумпIыл ­Мурат.

Мы аужырэ илъэси­т­фым республикэм чIыпIэ 276-рэ (щагуи 182-рэ ыкIи общественнэ чIыпIэ 94-рэ) щызэтырагъэпсыхьагъ.

Илъэсэу икIыгъэм Адыге­им щагу 32-рэ ыкIи общественнэ чIыпIэ 22-рэ ащ фэдэ IофшIэнхэм къа­харагъэубытагъ, мы илъэ­сым джащ фэдэу щагу 30 ыкIи общественнэ чIыпIи 10 республикэм имуниципалитет пстэуми ащызэтырагъэпсыхьащт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу