Хэукъоныгъэр дагъэзыжьыгъ

Ханскэм дэт IэзапIэм флюорограф къыIэкIэхьанэу ежэх. Мэкъуогъум икъихьагъухэм ащ икъэщэфынкIэ зэнэкъокъу рагъэкIокIыгъ. Ащ хэлэжьагъэх Краснодар щыщ унэе предпринимателыр ыкIи зэзэгъыныгъэ зыдашIыгъэ компаниеу Орел щыIэр.

Зэнэкъокъоу ашIыгъэм хэукъоныгъэ хашIыхьагъэу ылъыти, Краснодар щыщ предпринимателэу зэнэкъо­къум хэлэжьагъэр монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ зыфигъэзагъ. Нэужым зэрагъэунэфыгъэмкIэ, предпринимателым идао тэрэзэу къычIэкIыгъ.

ГъэIорышIапIэм икомиссие Iофым хэплъагъ ыкIи мыщ фэдэ зэнэкъокъухэмкIэ унашъоу щыIэр аукъуа­гъэу къыхигъэщыгъ.

КъэщэфынымкIэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ фирмэу Орел щыIэр мыщ хэлажьэ зэ­хъум, реестрэм иномер ащ къаримытыгъэу къычIэ­кIыгъ.

Мы уахътэм ехъулIэу Ханскэм дэт поликлиникэм унашъо фашIыгъ икIэрыкIэу зэнэкъокъу зэхищэнэу ыкIи шапхъэу щыIэхэм адиштэу текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр ыгъэунэфынэу.

Монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу