КIэлэцIыкIухэм зызэрагъэпсэфырэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Камен­номостскэм дэт лагерэу «Лань» зыфиIорэм щыIагъ.

А. Гусев.

Республикэм ипащэ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, Мыекъопэ районым ипащэу Михаил Марьиныр.

Лагерым ипащэхэм къызэраIуагъэм­кIэ, джыдэдэм кIэлэцIыкIу 375-мэ мыщ зыщагъэпсэфы, 185-р Херсон хэкумкIэ Геническэ районым къикIыгъэх. Гъэма­фэм а хэкум щыщ кIэлэцIыкIу 530-мэ лагерым зыщарагъэгъэ­псэфын ямурад.

Республикэм и ЛIышъхьэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр зэрэзэхащэрэм нэIуа­сэ зыфишIыгъ, кIэлэцIыкIухэми, лагерым иIофышIэхэми адэгущыIагъ. Мы мафэмкультурэ Iофтхьабзэу «Мно­го­­гранная Адыгея» зыфиIорэр зэхащэ­гъагъ.

А. Гусев.

КIэлэцIыкIухэр адыгэхэм яорэдхэмрэ якъашъохэмрэ нэIуасэ афашIыгъэх, рес­публикэм итарихърэ икультурэ кIэнрэ афэгъэхьыгъэу къафаIотагъ. Нарт эпосым фэгъэхьыгъэ мультфильмхэр къафагъэлъэгъуагъэх.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм ямузей и Темыр-Кавказ къутамэ иIофы­шIэхэм зэхащэгъэгъэ творческэ мастерскойхэм дышъэидэнымкIэ кIэлэцIыкIухэм апае мастер-класс къащатыгъ, лъэпкъ мэкъэмэ Iэмэ-псымэхэмрэ шы IапIэхэмрэ зэрашIыхэрэми нэIуасэ фашIыгъэх. Адыгеим испорт комитет IэпыIэгъу къафэхъу­зэ, вожатэхэм адыгэ лъэпкъ джэгукIэхэр зэхащагъэх. Адыгэ къашъомкIэ кIэлэцIыкIу ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр» зыфиIорэм игъусэхэу кIэлэцIыкIухэм лъэпкъ къашъохэр къашIыгъэх.КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIухэм адэгущыIэзэ дэгъоу загъэпсэфынэу, акIуачIэ хэхъуагъэу еджэным фагъэзэжьынэу афэлъэIуагъ.

А. Гусев.

«Республикэми, хэгъэгум инэмыкI шъолъырхэми арыс кIэлэцIыкIухэм тилагерьхэм пчъагъэрэ защагъэпсэфыгъ. Мары Херсон хэкум къикIыгъэ кIэлэцIыкIухэми Адыгеим илъэгъупхъэ чIыпIэхэм тIэкIу-тIэкIузэ нэIуасэ зафашIы. КIэлэцIыкIухэм дэгъоу республикэм зыщагъэ­псэфынымкIэ, япсауныгъэ щагъэпытэнымкIэ, культурэ Iофтхьабзэхэм ахэр чанэу къахэгъэлэжьэгъэнхэмкIэ тфэлъэ­кIырэр зэкIэ тэшIэ. ТапэкIэ джыри шIуа­гъэ зыпылъ гъэшIэгъоныбэ къышъожэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы гъэмэфэ зыгъэ­псэфыгъор кIэлэцIыкIухэр мафэрэ зыдэщыIэрэ организацие 94-м мыгъэ зэращызэхащэщтыр. Ахэм ащыщэу лагерьхэу «Горнэмрэ» «Ланьрэ» кIэлэцIыкIу мин 1,6-м ехъумэ мыгъэ защагъэпсэфыщт. Республикэм щыщ кIэлэцIыкIу мин фэдизмэ хы ШIуцIэ Iушъом (псэупIэхэу Сукко, Кабардинкэ) защагъэпсэфын алъэ­кIыщт. КIэлэцIыкIу мини 7,5-м ехъу­мэ гъэмафэм загъэпсэфынэу ыкIи япсауныгъэ агъэпытэнэу амал яIэщт. Ащ пае сомэ миллиони 121-м ехъу къыхагъэ­кIыщт. Илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу республикэм ис кIэлэцIыкIуи 100 Урысые кIэлэцIыкIу гупчэхэу «Артек», «Орленок», «Смена» зыфиIохэрэм ащы­Iагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу