Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м щызэхэщэгъэ Комиссиеу къолъхьэ тын-Iыхыным пэ­уцужьыгъэным фыте­гъэпсыхьагъэм изэхэсыгъо тыгъуасэ зэрищагъ.

Республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм яшэпхъэ- правовой актхэм къолъхьэ тын-Iыхыным епхыгъэ Iофыгъо­хэмкIэ яуплъэкIунхэр зэрэкIо­хэрэм, джащ фэдэу чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъу­хэр ащ пэуцужьынхэм япхыгъэ Iофыгъохэм щахэплъагъэх.

Адыгэ Республикэм 2022-рэ илъэсым ыкIи 2023-рэ илъэсым иа 1-рэ мэзищ къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм яшэпхъэ- правовой актхэм яуплъэкIун фэхъугъэ кIэуххэм къатегущы­Iагъ Урысыем юстициемкIэ и Министерствэ Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ Дмитрий Головко.

ГущыIэм пае, 2022-рэ илъэсым документ мин 1,1-м ехъу ауплъэкIугъ, 5-мэ къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэхэр къахагъэ­щыгъэх. Мы илъэсым иапэрэ мэзищ шэпхъэ-правовой акт 268-рэ ауплъэкIугъ, ахэм ащыщэу ащ фэдэ нэшанэ зиIэу агъэунэфыгъэр зы. НепэкIэ республикэм ишэпхъэ-правовой актхэм зэдимыштэныгъэу ахэтхэр дагъэзыжьыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет а Iофым фэгъэхьыгъэ псалъэ къышIыгъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, АР-м и ЛIышъхьэ и Правовой гъэIорышIапIэ къолъхьэ тын-Iыхыным ылъэныкъокIэ непэ щыIэ шэпхъэ-правовой актхэр еуплъэкIух, джащ фэдэу ащ фэдэ актхэм япроектхэми ахэплъэ.

ЮстициемкIэ Министерствэмрэ прокуратурэмрэ игъу­сэхэу рес­публикэ хэбзэгъэуцугъэхэр федеральнэхэм зэради­штэхэрэм, цIыфхэм яфедэхэм якъэухъумэн тегъэпсыхьэгъэ актхэм язытет анахьэу анаIэ атырадзэ.

Ащ къыIуагъэхэм къатегущыIэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ишэпхъэ базэ анахьэу къыдилъы­тэн фаер уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр ары, джащ фэдэу федеральнэ хэбзэгъэуцугъэми ар диштэн фае.

«Министерствэхэмрэ къулыкъухэмрэ апае егъэджэн Iоф­тхьабзэхэр зэхашъущэх респуб­ликэм ишэпхъэ актхэм ащ фэдэ хэукъоныгъэхэр ахэмыхъухьанхэм пае. Мыщ дэжьым цIыфхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр зэра­лъагъэIэсыхэрэр Iэрыфэгъоу щытынхэм, ипIалъэм доку­ментхэр аIэкIагъэхьанхэм ыкIи нэмыкIхэм шъунаIэ атежъугъэт. ТшIэрэр зэкIэ цIыфым ифедэ­хэм атегъэпсыхьагъэу щытын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ яIофхэм язытет къытегущыIагъэх Джэджэ районым ипащэу Андрей Таранухинымрэ Кощхьэблэ районым ипащэу Хьамырзэ Зауррэ.

Колъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным пае муниципалитетхэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр ащызэрахьэх, комиссиехэр ащызэхащэх, цIыфхэм яеплъыкIэхэр зэрагъашIэх ыкIи нэмыкIхэр зэшIуахых.

ЗэIукIэм икIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIорэ Iофтхьабзэр нахь тэрэзэу зэхэщэгъэн, кадрэхэм ягъэхьазырын анаIэ нахь тырагъэтын фае.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу