Къэралыгъуи­тIум яфорум хэлажьэ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр Урысыемрэ Респуб­ликэу Беларусьрэ яфорумэу Башкортостан икъэлэ шъхьа­Iэу Уфа мы мафэхэм щыкIорэм хэлажьэ.

Башкортостан и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Советрэ Беларусь и Лъэпкъ ЗэIукIэ и Республикэ Советрэ кIэщакIо фэхъугъэхэу ар я X-у мыгъэ зэхащэ.

Адыгеим и Парламент ипресс-къулыкъу тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу Владимир Нарожнэр Башкортостан ипащэу Радий Хабировым IукIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ форумышхоу къызэIуахыгъэм пай ар фэгушIуагъ, шIуагъэ къытэу яIофшIэн лъагъэкIотэнэу фэлъэIуагъ.

Башкортостан Урысыем исубъектэу хэхъоныгъэ инхэр зышIыхэрэм ащыщ, проект зэфэшъхьафыбэ беларусхэм адыпхырещы. Ары форумыр ащ щызэхащэным ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр,къыщетхы Владимир Нарожнэм иинтернет нэкIубгъохэм ащыщ. — Тигуапэ хъугъэ Башкортостан ипащэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу тишъолъыр щыпсэухэрэм афэгъэзагъэу гущыIэ дэхабэ къызэриIуагъэр. Ныбджэгъуныгъэу тазыфагу илъыр тэгъэлъапIэ, тапэкIи тизэпхыныгъэ дгъэпытэн гухэлъ тиI.

Адыгеим и Парламент и Тхьаматэрэ Башкортостан и ЛIышъхьэрэ шъолъыритIум япарламентхэм Iоф зэрэзэдашIэщтым, сатыушIыным, зекIоным алъэныкъокIэ субъектхэм язэпхыныгъэ зызэрэрагъэушомбгъущтым зэдытегущыIагъэх. Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр зэфыщытыкIэхэр пытэнхэм зэрафэIорышIэхэрэр, Iоф зэдашIэнымкIэ амалыкIэхэр къызэратыхэрэр, зекIоным ыкIи культурэм алъэныкъокIэ шъолъыритIум язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным зэрэфэхьазырхэр Радий Хабировым къыкIигъэтхъыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2023-рэ илъэ­сым имэзэе мазэ Адыгеим илIыкIо купэу КъумпIыл Мурат зипащэр Республикэу Башкортостан зэкIом сатыу ыкIи экономикэ, научнэ-техническэ, социальнэ ыкIи культурнэ зэпхыныгъэ зэрэзэдыряIэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм шъолъыритIум япащэхэр зэдыкIэтхагъэх. Инвестициехэм яхэлъхьан, мэкъумэщ хъызмэтым, промышленностым, зекIоным, гъэсэныгъэм, культурэм, спортым, ныбжьыкIэ ыкIи лъэпкъ политикэм, нэмыкIхэм алъэныкъокIэ опытэу яIэмкIэ зэдэгощэнхэр ащ къыдыхэлъытагъ.

Сатыу-экономикэ зэпхыныгъэхэм къадыхэлъытагъэу Адыгеим адыгэ къуа­ер ыкIи нэмыкI гъомылапхъэу щэм хэшIыкIыгъэхэр, кIэлэцIыкIухэм апае шхыныгъохэр зыхашIыкIырэ пхъэ­шъхьэ-мышъхьэхэр, хэтэрыкIхэр, адыгэ щы­гъур Башкортостан ищапIэхэм ащыIуегъэкIы. Анахьыбэу ежь Башкортостан Адыгеим къыщэрэр бензинымрэ дизельнэ гъэстыныпхъэмрэ. Форумыр мэкъуогъум и 28-м нэс кIощт.

Хэбзэгъэуцу къулы­къум ипащэ IукIагъ

Форумым къыдыхэлъытагъэу, Владимир Нарожнэр Башкортостан и Къэралыгъо ЗэIукIэ – Курултай и Тхьаматэу Константин Толмачевыми IукIагъ.

Владимир Нарожнэм къызэритхыгъэм­кIэ, парламентхэм язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэныр, шъолъыр ыкIи федеральнэ хэбзэгъэуцуным игъэкIэжьын нахьыбэу зытегущыIагъэхэр. ШъолъыритIум яхэбзэгъэуцу къулыкъухэр гъэ­псыгъэ зэрэхъугъэхэр, ятарихъ къызэфаIотагъ, хэбзэихъухьан IофшIэнымкIэ опытэу яIэмкIэ зэдэгощагъэх.

ЗэIукIэгъум икIэухым АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Башкортостан и Къэралыгъо ЗэIукIэ — Курултайрэ язэдэлэжьэныгъэ фэгъэхьыгъэ зэзэгъы­ныгъэм зэдыкIэтхэнхэу пэщитIум зэда­штагъ. АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу, Владимир Нарожнэм Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ медалыр Константин Толкачевым ритыжьыгъ. Адыгеим идепутатхэм ацIэкIэ Башкортостан ихэбзэгъэуцухэм шIуагъэ къытэу яIофшIэн лъагъэкIотэнэу афэлъэ­Iуагъ.