Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Къурмэн мэфэкIэу быслъымэнхэм анахь агъэлъэпIэрэ мэфэкIхэм зыкIэ ащыщым пае тышъуфэгушIо!

Хабзэ зэрэхъугъэу, а мафэхэм цIыфхэр нахь зэхэхьэх, щыкIагъэ зиIэм, фэныкъом IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэм иамалхэр зэрахьэх. Къыппэблэгъэ цIыфхэм, къыпщыгугъыхэрэм унаIэ атетын зэрэфаер мы мэфэкIым угу нахь къегъэкIыжьы.

А хэбзэ шIагъохэм яшIуагъэ къэкIо зэгурыIоныгъэу цIыфхэм азыфагу илъыр нахь пытэнымкIэ, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъуазэхэрэр нахьыбэ хъунхэмкIэ, шэн-хэбзэхэр укъуагъэ мыхъунхэмкIэ, лъэпкъ зэгурыIоныгъэмрэ мамырныгъэмрэ нахь пытэнхэмкIэ, къэралыгъор джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIэ.

Мы мэфэкI нэфым тышъуфэлъаIо унагъо пэпчъ гушIуагъо къыфихьынэу, Адыгэ Респуб­ликэмрэ ти Хэгъэгушхоу Урысыемрэ джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэмкIэ шъуфэлъэ­кIыщтыр зэкIэ шъушIэн амал шъуиIэнэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу,Урысые политическэ партиеу “Единэ Россием” и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр